2021 TCT Staff Photo

Enfòmasyon Sou Nou

The Children's Trust se yon òganizasyon sipò finansye ki soti nan enpo pwopriyete, gras ak votè referandòm 2002 a. Misyon nou se met ansanm ak kominote a pou nou planifye, defann epi bay sipòte plan k'ap amelyore lavi tout timoun ak fanmi nan Konte Miami-Dade. Nou anvizaje yon kominote k'ap travay ansanm pou ofri fondasyon esansyèl yo pou pèmèt chak timoun rive jwenn tout potansyèl yo... Paske Tout Timoun Se Timoun Pa Nou.