20yèm Anivèsè

20yèm Anivèsè

10 Septanm 2002, depi ven ane, votè Miami-Dade County te apwouve yon referandòm ki te kreye The Children's Trust pou envesti, sipòte ak defann timoun ak fanmi nan konte a. Votè yo te re-otorize Trust la an 2008, lè sa a yo te pran yon chans ak lafwa, ki vin bay yon rezilta vrèman positf jis kounye an.

De deseni. 7,305 jou, 1,040 semèn, ak 260 mwa apre, The Children’s Trust se yon òganizasyon esansyèl pou timoun ak fanmi nan Miami-Dade County. Menm jan ak timoun yo te sèvi pandan ane yo, Children's Trust evolye. Nou evolye atravè aprantisaj, pwogrè, defi ak siksè ki enpakte dirèkteman plizyè milye vi.

Enpak Trust la jodi a plis pase anvan. Poutèt sa, li gen anpil responsablite ak obligasyon rannman. Pandan òganizasyon an ap anvizaje yon lòt 20 ane ak pi devan, li enpòtan pou li reflechi sou jan li vin tounen òganizasyon li ye jodi a.

Pandan lap selebre reyalizasyon li ak metòd apwoch pou simonte defi kominote a ap fè fas jodi a ak demen; The Children's Trust fyè revwa istwa li pandan l ap travèse etap enpòtan 20yèm anivèsè an.

Pandan ane kap vini an, The Trust pral mete aksan sou enpak li, atravè evidans ak done jistifyab, epitou atravè istwa evolisyon l ki pral montre efè positif li sou timoun ak fanmi yo ede.  

Klike sou lyen anba yo pou w eksplore diferan aspè nan istwa The Trust la epi defile anba a pou w gade istwa kèk nan timoun yo sèvi yo.

  • Miami's Community Newspapers edisyon spesyal 20 an nan nouri grande - Klike La -NOUVO
  • Destiny Delancy nan - Istwa -20 yèm ane anivèsè - Klike La -NOUVO
  • Yasmin Snyder Nan - Istwa -20 yèm ane anivèsè - Klike La
  • Orijin Trust la - Klike la
  • Lwa Florid ki pèmèt Trust la - Klike la
  • Òdonans Konte Miami-Dade ki tabli The Trust - Klike la
  • 10 septanm 2022, te pwoklame "Jou Konfians Timoun yo" - Klike la