Kesyon Yo Poze Souvan Book Club La

Anba la a se kesyon yo pi souvan poze sou klib lekti a. Pou asistans adisyonèl, tanpri imèl bookclub@thechildrenstrust.org.

K. Konbyen li koute pou vin manm nan Klib Lekti The Children’s Trust la?
R. Li GRATIS pou vin manm nan Klib Lekti a ak ni pri lapos la tou .

K. Pou ki moun klib lekti a ye?
R. Klib lekti a se pou timoun ki fèk fèt jiska laj 5 an k ap viv nan Miami-Dade Konte. Paran oswa moun kap bay yo swen ka enskri pitit yo pou resevwa liv gratis chak mwa.

K. Ki laj timoun yo dwe ye pou patisipe?
R. Timoun yo ka anrejistre pou resevwa liv chak mwa depi yo fèt jiskaske yo gen 5 an. Poutan, nouvo anrejistreman yo disponib sèlman jiska laj 4 an edmi.

K. Poukisa mwen pa ko resevwa yon konfimasyon apre mwen fin enskri?
R.Si ou pa te resevwa imèl konfimasyon an, tanpri tcheke dosye imèl endezirab yo oswa dosye imèl Spam ou anvan ou kontakte The Children’s Trust pou konfimasyon.

K. Kisa ki ka pase si mwen chanje adrès?
R. Ou ka toujou mete ajou sou entènèt la enfòmasyon ke ou se manm. Tanpri antre nan kont ou epi mete enfòmasyon w ak nouvo adrès ou ajou . Tanpri pèmèt jiska kat semèn pou chanjman yo pran efè.