Jèn ti fi selebre Halloween nan yon fason ki an sekirite anndan kay la pandan Halloween.

Photo by ShunTerra/stock.adobe.com

Jan pou Celebre ak Mwens Risk jou Ferye Tankou Halloween, Aksyon de Gras, Elatriye

Jou Ferye yo preske rive; epi twazyèm vag COVID-19 nan tou pre tou
Jou Ferye yo preske rive; epi twazyèm vag COVID-19 nan tou pre tou 

Nan mwa avril denye, anpil nan nou te fèk konnen kijan jou ferye yo tankou (Pak, Jou Delivrans oswa Ramadan) tap ye pandan pandemi koronavirus la. Pandan ke nou te espere ke eksperyans lan tap inik, pat gen anpil nan nou ki tap imajine ke nou tap toujou oblije fè fas ak yon twasyèm vag pandemi an men tan ak fèt fen ane yo kote gen degisman Halloween, kodenn pou Thanksgiving, ak kado Nwèl tou 

Men nou nan sa kounye an.

Erezman, nou pi enfòme ak prepare pou nou avanse pandan sezon fèt la. Pandan ke nou toujou dwe pran nouvo prekosyon, omwen pou ane sa a nou ka pral oblije renonse a kèk bagay nou te abitye anvan. Pa gen okenn rezon pou nou abandone plezi ak jwa jou fèt yo ki vreman enpòtan pou byennèt kominote nou an. Dapre ekspè yo, ann gade ki jan pou nou selebre jou fèt kap vini yo 

Konsèy pou Halloween sou trik-o-trit e mask yo
Pètèt jou fèt ki ka gen plis aktivite sosyal nan tout fèt yo se Halloween paske li prezante plizyè defi pandan yon pandemi. Dapre Sant Pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC an angle), al fè trik-o-trit pòt-a-pòt oswa bò kòf machin, yo konsidere selebrasyon sa yo kòm " Aktivite Ki Pi Riske" paske  timoun ak granmoun yo ak tou pre youn ak lòt epi ap gen echanj sirèt de men-ak-men. 

Li preferab, men ki toujou nan kategori "Aktivite Ak Risk Modere ", se patisipasyon nan aktivite trik-o-trit ki fèt nan yon sans inik, kote paran ak timoun yo kapab pran sache endividyèl ki gan sirèt ladan yo, ki fèmen e ki aliyen devan antre kay yo. CDC a di tou patisipasyon nan fèt degize ak zanmi tonbe nan kategori risk modere, osi lontan ke evènman an se deyò li ye epi gen pratik distans sosyal. Malgre ke degizman Halloween yo pi souvan gen mask pou mete, CDC a di ke fòw pa dwe ranplase mask an twal ou ak li, e ke mete mask ki vin ak degizman an sou yon mask twal pou pwoteksyon w ka danjere si li rann ou difisil pou respire. Olye de sa, CDC a rekòmande mete yon degizman Halloween ki vin ak mask an twal.


Aktivite ak risk ki pi an sirte oswa “Ki Gen Mwens Risk ” pou timoun yo pou trik o trit la se “Cheche Jwenn Sirèt”(scavenger hunt an angle) ak manm fanmi yo toupatou andeyò kay ou, oswa anndan l olye pou ale de kay an kay nan zòn ou. Fèt degize ki vituèl, sinema lè swa, (epitou gade fim ki fè pè) an fanmi, dekore lakay ou, tout bagay sa yo kapab fèt an sirte.

Pa bliye 11yèm Spooky Symphony The Children’s Trust la kòm youn nan jan ki pi an sirte pou selebre Halloween paske ane sa a, evènman anyèl la ap fèt vityèlman a 3 pm, Dimanch, 25 Oktòb. Pou gade evènman an pou gratis, vizite https://alhambraorchestra.org/youtube.

Pou jwenn plis aktivite ki pa gen anpil risk, e pou konnen ki aktivite pou evite ak pitit ou vizite sit entènèt CDC sa a.

Jan pou pi an sirte pandan Thanksgiving (Jou Aksyon de Gras) 
Youn nan semèn kote moun pi vwayaje nan ane a,se pandan vakans thanksgiving la ki pral egalman vin difisil ane sa a paske CDC a di ke vwayaj yo pral "ogmante chans pou trape ak gaye COVID-19." Li rekòmande pou rete lakay ou ane sa a. Konsa l ap  yon pi bon jan pou pwoteje fanmi ou, epi sondaj yo te montre ke ka gen mwens ke 31 milyon vwayajè ane sa a, pou tèt sa, pa santi w koupab si ou pa wè bo pè w ak bèl mè w ane sa a.

Pa ale nan gwo rasanbleman fanmi , pito ou chwasi yon ti dine ak moun ke wap viv avè yo epi achte sou entènèt la  tout kado ki asosye ak fèstivite yo. Plis pase tout tan, li yon bon ane pou gade evènman espòtif, parad ak sinema anndan kay ou pandan fèt Thanksgiving la.

Si ou vle selebre ak moun ki abite andeyò kay ou, CDC rekòmande w al dine deyò, yon bagay ki posib pou moun ki nan Miami-Dade men pa nan lòt kote nan peyi a. Yo te di tou pou evite parad ki gen anpil moun oswa evènman espòtif epi evite gwo fèt ak moun ki pap viv anndan kay ou. Bon nouvèl la se ke anpil fanmi te patisipe ane sa a nan rasanbleman vityèl deja, eksperyans sa a  ap fè sa vin natirèl pou yo pandan jou ferye yo.

CDC a rekòmande tou pou pa al fè makèt nan magazen ki gen anpil moun ane sa a pandan Thanksgiving lan, ki  vle di evite Black Friday a toy(Vandredi Nwa) pou fè acha. Walmart te menm di ke yap rete fèmen jou Thanksgiving lan ane sa a menm jan ak Target ak lòt magazen tou. Olye de sa, konsantre sou Cyber Monday (Sibè Lendi) ak lòt opsyon acha sou entènèt la kote ou pral gen chans pou jwen gwo rabè ke yo pral pwobableman mete nan monn vityèl la.

Si ou gen pasyans ak plan davans, pa gen okenn rezon pou pa amize w pandan Halloween ak Thanksgiving ane sa a. Sa pral ba w yon bon opòtinite tou pou pratike davans pou epòk Nwèl ak New Year ki preske rive.

The safest or “Lower Risk Activities” for children involve scavenger hunt trick-or-treat searches with family member in and around your home instead of going house to house. Virtual costume parties, movie nights (scary movies, of course!) with family and decorating your home are also safe.

Don’t forget The Children’s Trust 11th Spooky Symphony for the safest way to celebrate Halloween, as this year the annual event is being held virtually at 3 p.m., Sunday, October 25. To stream the event for free, visit https://alhambraorchestra.org/youtube.

For more low risk activities, and to know what activities to avoid with your children visit the CDC’s website.

Thanksgiving Day, the safer way
One of the most traveled weeks of the year, the Thanksgiving holiday will be equally challenging this year as the CDC says that travel “increases the chance of getting and spreading COVID-19.” It recommends staying home this year as the best way to protect your family, and surveys have shown that as much as 31 million fewer travelers are expected this year, so don’t feel guilty about not seeing the in-laws this year.

Skip large family gatherings in favor of a small dinner with those you already live with and shop online to get all the goodies associated with the festivities. More than ever, it’s a good year to watch sports events, parades and movies from home this Thanksgiving.

If you do want to celebrate with people outside of the household, the CDC recommends outdoor dinners, something possible for those in Miami-Dade but not in other parts of the country. It also says to avoid crowded parades or sporting events and avoiding large parties with people outside of your household. The good news is that so many families have taken part in virtual gatherings already this year, so using that experience during the holidays will be second nature.

The CDC also recommends against going shopping in crowded stores this year during Thanksgiving and that means Black Friday should be avoided this year. Walmart even said they will remain closed on Thanksgiving this year, as did Target and others. Instead, focus on Cyber Monday and other online shopping options as the great saving will likely be moved into the virtual world.

If you are patient and plan ahead, there is no reason to miss out on Halloween and Thanksgiving fun this year. It will also give you a good test run for Christmas and New Year right around the corner.