Fè atansyon ak desen anime

Fè Atansyon ak Desen Anime

Fè atansyon emisyon tele danjere e gwosye ki pwopriye pou timoun yo

Soti nan ensilt sakastik nan madichon pou ale nan blag sou devouman relijye, anpil desen anime satirik oswa tou senpleman gwosye ki fèt pou granmoun k ap pase nan televizyon yo gen kontni ki pa adapte pou sante mantal timoun yo. Se poutèt sa, paran yo dwe fè rechèch epi fè anpil atansyon, verifye nenpòt desen anime kote yo ta gen dout sou yo yon fason pou ka pwoteje inosans timoun yo--menm si zanmi pitit ou a ki gen 8 an nan kan foutbòl renmen South Park.

Wè Pou tèt Ou: Anpil desen anime timoun ki an sante pran plezi yo nan gade yo, amize yo ak edike yo. Men All Pro Dad klase desen anime nan lis dis bagay ki pi enpòtan pou ou pa kite pitit ou gade. "Desen anime pa vle di li adapte pou timoun. Gen desen anime ki fèt pou granmoun e ki pa apwopriye ditou pou timoun. Desen anime sa yo souvan gen langaj gwosye ak imaj seksyèl."

Se poutèt sa ou dwe kontwole sa pitit ou ap gade epi rechte tout sa ki gen sèn moun toutouni, vyolans, imaj seksyèl ak langaj ofansif. Nan ka kote kontni difizyon anliy yo pa gen evalyasyon pou yo, paran yo ka itilize sistèm evalyasyon televizyon epi pwograme V-Chip nan TELEVIZYON an pou otorize sèlman pwogram apwopriye ki evalye yo. Nemours KidsHealth eksplike, " w ap jwenn evalyasyon sa yo ki nan lis NAN GID TELEVIZYON ak lis lokal yo ak sou ekran an nan gid pwogram kab ou. Yo parèt tou nan kwen anwo gòch ekran an pandan premye 15 segonn pwogram televizyon yo." "Pi bon fason pou kontwole medya ke timoun yo itilize se fè eksperyans medya yo pou tèt pa ou", daprè sa li deklare. "Gade sa yo gade pou ou ka pale sou sa yo wè nan ekran yo. Ou konnen pitit ou pi bien pase tout moun, kidonk ou se moun ki pi byen plase pou jije sa yo ka jere."

Atik American Academy of Pediatrics' sou medya ki apwopriye an fonksyon de laj konseye pou emisyon yo dabò avan menm ou kite timoun nan gade yo. Kèlkeswa medya pitit ou ap itilize ta dwe apwopriye pou laj li. Si sa posib, sa ta dwe ranfòse valè fanmi w tou."

Fè Devwa Ou: AAP rekòmande pou paran yo tcheke evalyasyon, revizyon ak sijesyon diskisyon sou Common Sense Media. Pou adolesan ki deja ap gade desen anime tankou South Park, Common Sense Media sijere pou mande timoun yo analize ki pwen kreyatè yo ap eseye soulinye lè y ap fè blag ki kache ak si kontni aparan an fè divèsyon oswa si li apwopriye pou fè blag sou sa.

Atik AAP's sou vyolans vityèl tou souliyen sa deranje timoun yo. Plizyè deseni rechèch lye vyolans vityèl ak panse agresif, santiman ak aksyon lakay timoun yo... Nouvo etid yo montre ke ekspoze a vyolans vityèl ka deklanche pwoblèm sante mantal, ki gen ladan depresyon ak enkyetid." Menm ak yon sèn vyolan nan yon desen anime pou timoun, atik la konseye paran yo diskite sou vale travay nan kòlè ak rezoud diferans san vyolans. "Konvèsasyon sa yo konpare sa pitit ou a ap wè ak vale fanmi nou an tankou respè, tolerans, jantiyès ak konpreyansyon mityèl."

Fèt pou Imite Emily Tsiao nan Plugged In lamante li sou vwayaj li nan bis lekòl presegondè kote ti gason ta site South Park epi sèvi ak li pou pèsekite "tout moun ki gen malchans pou travèse chemen yo." Li diskite desen anime sa yo, ki te pran nesans ak The Simpsons, pa apwopriye pou menm adolesan nan "opòtinite egal yo fè blag sou ras, sèks, andikap, dejwe, abi, depresyon, swisid, politik ak relijyon."

"Pandan ke kèk fanatik ka fè lwanj jan de emisyon sa yo oswa fè kwè yo pataje yon tandans lespri milti-kouch, An nou fè fa ak li: anpil telespektatè fè fas ak emisyon sa yo nan nivo kanmarad otobis jènès mwen an. Yo ri nan lang sal ak animasyon toutouni ak blag gwosye... Petèt, olye pou n ta kite jan de emisyon sa yo ap jwe nan aryè plan an pandan n ap kwit manje, li t ap pi bon pou nou ta chanje chèn oswa fèmen televizyon an."

Chwazi desen anime afimatif: Wellspring Center for Prevention bay konsèy pou Ede Timoun Konbat Presyon Kanmarad ki ka santi yo pa alamòd poutèt yo pa gade yon desen anime paran yo pa otorize yo gade. Li rekòmande pou mete limit klè konsènan itilizasyon dijital epi ede yo pratike "kapasite refi" jan sa nesesè. Ede yo devlope valè sen pou pwòp tèt yo, atravè dyalòg pozitif ak pwòp tèt yo, manifeste enterè pou jwenn opòtinite pou reyalize bon bagay. Kreye yon anviwònman ki bay sipò kote timoun yo santi yo alèz pou pale sou eksperyans yo epi ede yo jere konfli nan yon fason ki sen pou navige nan sitiyasyon sosyal yo avèk konfyans. Gen konvèsasyon avèk yo ki konsantre sou kòman yo chwazi zanmi, kòman yo fè chwa ki an sen, ak ki moun ki nan sistèm sipò yo si yo bezwen yon moun yo pale ak, se sa li deklare. Mete aksan sou valè fanmi ou ak travay pou founi yon anviwònman ki an sekirite pou pitit ou."