Solèy ak Sante Mantal

Solèy ak Sante Mantal

Fè aktivite fizik, ekspoze nan solèy pou ede kenbe timoun yo nan bon eta despri

Me se Mwa Konsyantizasyon Sante Mantal e ki pi bon moman pou fè yon bilan sou byennèt sosyal ak emosyonèl pitit ou yo. Bon nouvèl la sèke vakans dete a manke kèk semèn poul rive epi sezon lete a souvan gen yon efè pozitif sou sante mantal timoun yo. 

Malgre gwo ogmantasyon nan konsomasyon dijital - apeprè 10 fwa plis pou timoun ki poko gen 8 an, dapre yon etid Common Sense Media fè epi NPR te site - epi gen pandemi an ki vin mete yon fren sou kèk plezi tradisyonèl pandan sezon lete a, verite a sèke vakans dete a toujou rete yon moman majik pou pifò jèn. Se yon moman y ap tann ak kè kontan pandan presyon ak enkyetid ki ka asosye ak ane lekòl la ap disparèt epi lespri yo ak kò yo ap detann yo.

Jounen plen solèy, dispozisyon ansoleye
Li ta ka sanble yon bagay ki twò senp lè nou fè kwè reyon solèy la ka bay timoun yo pèsonalite oswa santiman chalere, men gen kèk baz syantifik ki montre sa k lakòz timoun yo gen tandans pou yo gen pi bon eta despri ak mantal pandan sezon lete a. Yon atik nan Healthline ki gen tit "8 Benefis pou sante mantal lè w fè pitit ou sòti deyò, plis konsèy sou kijan pou fè li" mete aksan sou enpòtans Vitamin D ki soti nan reyon solèy la epi ki gen yon varyete de benefis pou lasante. Yon kò ki an sante tipikman vle di yon kò ki an bòn sante. 

Anplis de sa, yon mank nan Vitamin D ka mennen nan feblès nan misk ak letaji jeneral, ki kapab manifeste an fatig mantal. "Nivo ki pi ba nan vitamin D yo te lye ak pi gwo pousantaj nan enkyetid sante mantal," daprè sa Joel Warsh, yon pedyat sètifye ak fondatè Pedyatri Integrative, fè kwè nan atik la. Reyon solèy la tou ede kò a pwodui serotonin, yon òmòn ki kontwole atitid nou yo. Kidonk, sa montre poukisa timoun yo, fizikman, predispoze pou yo gen pi bon atitid pandan sezon lete a. 

Anplis de sa, pase tan deyò ka ede amelyore sante fizik jeneral, ki gen bon rapò ak sante mantal. Dapre yon atik sou Child Focus, yo montre aktivite fizik yo gen yon efè pozitif sou atitid epi li ka ede diminye sentòm enkyetid ak depresyon. Timoun ki aktif fizikman gen plis chans tou pou yo gen estim pwòp tèt yo ki elve ak yon imaj ki pi pozitif de tèt yo.

Sa ki gen anpil enpòtans ankò se avantaj fizyoloji yo lè ou sòti deyò, nou ka enkli tou amelyorasyon relasyon ant timoun yo ak moun k ap okipe yo - toutotan yo pase bon jan moman ansanm - mwens tan pou konsantre sou bagay negatif lè w ap fè aktivite fizik ak amelyore kalite somèy. 

Fè timoun yo sòti deyò epi kenbe yo aktif
Nan Sid Florid, reyon solèy pa manke pandan tout ane a, kidonk nou pa ka jis konte sou reyon ultra-vyolèt pou kenbe timoun yo kontan epi mantalman fò pandan vakans dete a. Men kèk ide:
? Ankouraje moman jwèt deyò: Kit se nan pak la, nan lakou a, oswa jis nan katye a, fè timoun yo sòti deyò pou yo jwe ak eksplore se yon bon fason pou ranfòse atitid yo epi ede yo rete aktif fizikman.
? Planifye aktivite deyò: Randone, monte bisiklèt, naje, ak lòt aktivite deyò se yon bon fason pou kenbe timoun angaje ak aktif pandan mwa ete yo. 
? Limite tan y al pase devan ekran: limite tan devan ekran epi ankouraje timoun yo jwenn lòt fason pou pase tan yo.
? Ankouraje kreyativite: Pwojè atistik, bati ak blòk oswa Lego, ak lòt aktivite kreyatif ka ede timoun yo kanalize enèji yo ak emosyon yo nan yon fason pozitif.
? Konekte ak lanati: Pase tan nan lanati gen anpil benefis sante mantal. Fè ti pwonmennen nan lanati ak timoun ou yo, ale sou plaj la, oswa jis pase kèk tan chita ak yo sou galri a epi pran plezi nan respire lè fre.
Benefis ki genyen nan yon ete aktif pou timoun yo anpil epi tou paran ak moun k ap bay swen dwe toujou ap chèche èd pou jwenn bagay pou timoun yo fè, gen tan toujou pou enskri yo nan kan dete. Sonje gade plis pase 400 opsyon kan dete ki pa koute chè oswa ki gratis ke The Trust, Miami-Dade County ak Miami-Dade Public Schools finanse nan Liy Èd JCS 211 Miami, ki disponib lè w rele 2-1-1 oswa vizite 211miami. org /summercamps.

Epi sonje, sante mantal kapab yon sijè sansib pou timoun ak adolesan kidonk si w remake chanjman nan konpòtman oswa atitid pitit ou a, pa ezite chèche èd pwofesyonèl.