Prevansyon Anpwazònman nan kay La

Prevansyon Anpwazònman nan la kay ou

Ki jan pou pwoteje pitit ou
Pa Kristen Mascarenhas, md/mph kandida nan University of Miami Ak Wendy Stephan, PhD, Julie Belkowitz, MD, MPH, Lyse deus ak Oneith Cadiz, MD

Dapre American Academy of Pediatrics, gen plis pase 2 milyon konsomasyon sibstans ki potansyèlman toksik daprè sa ki rapòte nan sant kontwòl pwazon nan peyi etazini an chak ane. Anpil nan ekspozisyon sa yo enplike timoun ki poko gen 19 an.

Gen anpil atik nan kay ki ka toksik pou timoun ki gen ladan medikaman, pwodwi netwayaj, alkòl, plant e menm pwodui kosmetik. Leman, ti batri ak pwodui pou lesiv yo se lòt atik ki fasil pou jwenn ki ka danjere si timoun piti yo ta manje yo. Si pitit ou a vale youn nan sa yo, yo pral bezwen jwenn èd byen vit.

Sant Kontwòl Pwazon florid yo kontinye ap resevwa apèl sou sipleman dyetetik. Èske ou menm oswa manm fanmi ou pran melatonin, vitamin d, ak/oswa vitamin c pou ranfòse sistèm iminitè ou? Fè atansyon, paske sipleman sa yo ka danjere lè yo pa pran nan dòz rekòmande a.

Tanpri tcheke avèk doktè ou anvan ou pran sipleman epi asire w ke ou li anbalaj la byen epi pran sipleman sèlman jan yo mande w la.

Yon lòt pwoblèm ki gen rapò ak anpwazònman nan Sid Florid se te legalizasyon nan konsomasyon cannabis medikal, ki te lakoz pwodwi sa yo te vin disponib nan kay la ak timoun yo. Nan 2022, Florida Poison Centers te anrejistre 670 ekspozisyon ak pwodwi sa yo, konpare ak sèlman 264 de ane anvan. Si yon moun nan fanmi ou ap itilize cannabis medikal, asire w ke ou sere li lwen kote timoun pa ka jwenn li. Si yon moun ta santi li pa fin oke akoz efè medikaman sa yo oswa gen kesyon sou sekirite yo, sone 1-800-222-1222.

Pou evite anpwazònman, asire w ke ou swiv etap sa yo anba a:
* Mete tout sibstans ki ka anpwazonnen anlè kote timoun pa ka jwenn yo. Ou ka itilize kabinèt ki anlè epi ki sekirize pou asire w timoun yo pa ka jwenn atik danjere yo lakay ou.
* Asire w ke bagay tankou medikaman ak pwodui netwayaj kay yo toujou nan resipyan orijinal yo, ki make.
* Medikaman yo ta dwe toujou estoke nan resipyan ki enpèmeyab. Sonje ke vizitè lakay ou ka kenbe medikaman oswa lòt atik danjere nan bous oswa sak, kidonk asire w ke sa yo retwouve yo kote timoun ap ka jwenn yo.

Ki sa w dwe fè si pitit ou a ekspoze ak yon pwazon lakay ou?
* Sant kontwòl pwazon ki disponib 24/7 pou ede pou ijans ki enplike pwazon/medikaman.
* Yon apèl rapid pou kontwole pwazon (1-800-222-1222) ka sove yon vwayaj fanmi nan depatman ijans lan.
* Apèl yo konplètman konfidansyèl pèsonn pa jwenn nan pwoblèm pou rele kontwòl pwazon!

Pou plis enfòmasyon sou fason pou kenbe pitit ou an sekirite kont anpwazònman nan kay la, kontakte Injury Free Coalition for Kids of Miami, yon pwogram Ki te sipòte pa The Children’s Trust, Yo, nan 305-243-9080. oswa injuryfreemiami.org.