Divès timoun ki souri ak bra youn sou lòt

Aramanda/adobestock.com

Deklarasyon sou Ekite ak Jistis Sosyal

Aksyon san paspouki ak jistis sosyal 

The Children’s Trust pran angajman pou aksyon san paspouki ak jistis sosyal nan tout konte Miami-Dade la. Nou kanpe ak tout moun k ap goumen pou yon sosyete ki gen jistis epi ki kont rasis. 

Lanmò George Floyd ane pase ak lòt evènman ki fenk pase yo fè n konprann gen anpil ki bezwen fèt toujou pou yon sosyete ki gen jistis kote tout moun egalego kèlkeswa ras yo. Se yon reyalite ki ranfòse fason The Children’s Trust kwè nou dwe sèvi kòm vwa nan kominote nou an pou bon jan chanjman.

Fas ak sitiyasyon enjistis rasyal ak sistèm rasis la, The Children’s Trust kanpe ansanm ak tout moun k ap mande chanjman. N ap viv yon moman nan listwa kote nou pa ka chwazi ret bèbè, men nou dwe chwazi kanpe pou lajistis – nan kondane rasis sou tout fòm, sèvi kòm entèmedyè nan konvèsasyon enpòtan nan mitan kominote nou yo, epi mete rasis anndan nenpòt enstitisyon anba pye n, tout kote nou gen enfliyans.
 
Avèk anplwaye nou yo, founisè nou yo, asosye nou yo, ak tout moun nou ofri sèvis nou, nou fè efò pou n sèvi kòm ajan chanjman enpòtan sa a ki nesesè anpil. 
Pou plis enfòmasyon sou travay The Children’s Trust nan kore moman chanjman sa a, ak lòt inisyativ oswa desizyon anndan kominote a, klike pi ba a: 

Mwa istwa moun nwa 

Se ak fyète The Children’s Trust selebre Mwa istwa moun nwa nan mwa fevriye a. Nou envite piblik la tcheke sit entènèt nou an, paj medya sosyal ak lòt kominikasyon ki mete aksan sou reyalizasyon ak lit Ameriken Nwa yo.

Tcheke lyen sa yo :