Sistèm Amélyorasyon Édikasyon Bonè

Bon kalité édikasyon préparé tout timoun pou lékòl é siksè pou tout la vi yo. Pandan bon kalité édikasyon bon pou tout timoun, pi gwo éfè li fè sé sou timoun ki viv nan kay ki pa gen anplil avantaj. Youn nan rézilta ki pi inpòtan dé kalité édikasyon pwogram yo, sé kapasité pou édé timoun ki pral nan kindergarden préparé pou lékòl nan sijé tankou lékti, matématik ak syans,é dévelopman sosyal é émosyonèl yo.

 

Dépi lè Quality Counts té komansé an 2007, Miami té pami prémyé kominoté nan tout nasyon an ki apliké sitèm amélyorasyon édikasyon bonè. Kounya, plis ké 10 an aprè, tout éta yo patisipé é ankò Miami-Dade County ap gidé avèk yon nouvo modèl. Nan yon révizyon dé baz è plizyè kalité évaliyasyon, nou apran ké pwogram yo bézwen asistans finansyèl pou péyé pri ké swen kalité yo kouté. Thrive by 5 asisté ak pwoblèm sa yo é lot pwoblèm ké nou jwen nan sistèm amélyorasyon édikasyon bonè pou édé swen timoun nan katyé ak mwens lajan yo, sa ap édé tout timoun komansé nan menm nivo.

Kalité amélyorasyon sistèm nan Miami fé pati yon pi gwo invéstisman ki rélé Thrive by 5.

Cover of Early Learning Quality Improvement System brochure.

Telechaje Bwochi (pdf)

 

Thrive by 5 A$CEND Handbook

Telechaje Manyèl (English, pdf)
Telechaje Manyèl (Spanish, pdf)
Telechaje Bonus Application Guide (Angle, pdf)
Telechaje Bonus Application Guide (Panyòl, pdf) 

 

Thrive by 5 Quality Improvement System Workforce Study Cover

Telechaje Rapo (pdf)

 

Thrive by 5 Scholarship Guide Cover

Telechaje Rapo (pdf)

 

Cover of the Thrive by 5 Professional Development Supports Guide

Telechaje Gid (pdf)