Thrive by 5

Thrive by 5

The Children's Trust rekonèt enpòtans devlopman sèvo bonè ak enpak li sou siksè pita nan lavi. Poutèt sa, nou envesti nan yon seri estrateji ki ede preparasyon fizik, kognitif, sosyal ak emosyonèl timoun yo pou kòmanse lekòl. Objektif Thrive by 5 se kowòdone kontinyasyon sèvis sipò yo.