Spotlight

 Yon pwofesè aprantisaj byen bonè pale ak yon gwoup timoun ki antoure li sou yon tab.

WavebreakmediaMicro/stock.adobe.com

Apre timoun ak fanmi Miami-Dade County fin pase tray anba anpil nan difikilte COVID-19 yo pou plis pase 15 mwa, yo resevwa yon bourad nan men Tallahassee ane sa a avèk nouvèl ki anonse gen plizyè pwojè lwa yo vote nan lachanm ki pral gen efè dirèk sou koze lavi miyò pou yo.

 Anplwaye Miami Diaper Bank ak volontè pare pou distribye kouchèt.

Miami Diaper Bank

Nan mwa avril ane pase, lè tout peyi a tap panike e pandemi an tap frape fò, anpil nouvèl te sou papye ijyenik ki disparèt sou etajè sipèmakèt, men yo pat pale anpil sou kouchèt menm si te gen menm mank pwovisyon enpòtan pou paran ak jèn timoun yo.

Timoun Afriken-Ameriken yo bati yon mini wou Ferris pandan kan ete yo.

The Children's Trust

Mete pitit ou sou bon chemen nan kesyon aprann lekòl epi fè yo rete sou chemen sa a se bagay ki te toujou difisil.

 Battle of the Books kom in die somer van 2021.

StayHome.Miami

Lekti pandan ete! Ou ka imajine pitit ou plenyen si yo tande panse sa a. Men pou fè yo li sa ka tounen yon batay. Men depi yo kòmanse li yon bon liv sa pral chanje.

Chery en die seun Jonathan-David Chery geniet 'n Box Joy-pakket.

Photo courtesy of Nakia Bowling

Ou Sonje lè w te konn ap tann yon bagay espesyal pa lapòs lè w te timoun, eksitasyon w te genyen nan gade pou wè ki lè faktè katye w la ap vini oswa lè w louvri bwat postal ou pou w wè si sa ou t ap tann nan rive.

 Yon papa prepare yon repa ak pitit li yo.

Mladen/stock.adobe.com

Anpil nan woutin kotidyen paran ak timoun ede yo vin gen siksè nan lavi, men yo pa remake sa e yo pa panse sou sa. Lè yon paran oswa moun kap bay swen ap kuit manje, al nan pak oswa al mache, e menm koute mizik ak pitit yo gen ladrès enpòtan yap aprann.

Entèn elèv yo travay anba sipèvizyon anplwaye Trust Timoun yo.

The Children’s Trust

Anpil fwa paran gen difikilte bay timoun yo bagay pou yo fè epi evite pwoblèm pandan mwa ete yo. Sa deja difisil pou w jwenn aktivite pou bay timoun yo fè, men jwenn yon bagay pwodiktif pou yo ka fè yo santi se tankou yon mirak y ap tann.

Morris Copeland te rele David Lawrence Jr. Champion for Children nan 2020

The Children's Trust

Pandan l tap grandi nan Liberty City, Morris Copeland te wè obstak ak difikilte anfas jèn Nwa pou evite pwoblèm pandan yap grandi nan katye pòv vil la. Menm ak sipò paran rezonab ki gen tèt an plas, Copeland te manke mouri apre yon diskisyon kote yo rale yon zam sou li, men atakan an pa touye l.