Spotlight

 Yon papa prepare yon repa ak pitit li yo.

Mladen/stock.adobe.com

Anpil nan woutin kotidyen paran ak timoun ede yo vin gen siksè nan lavi, men yo pa remake sa e yo pa panse sou sa. Lè yon paran oswa moun kap bay swen ap kuit manje, al nan pak oswa al mache, e menm koute mizik ak pitit yo gen ladrès enpòtan yap aprann.

Entèn elèv yo travay anba sipèvizyon anplwaye Trust Timoun yo.

The Children’s Trust

Anpil fwa paran gen difikilte bay timoun yo bagay pou yo fè epi evite pwoblèm pandan mwa ete yo. Sa deja difisil pou w jwenn aktivite pou bay timoun yo fè, men jwenn yon bagay pwodiktif pou yo ka fè yo santi se tankou yon mirak y ap tann.

Morris Copeland te rele David Lawrence Jr. Champion for Children nan 2020

The Children's Trust

Pandan l tap grandi nan Liberty City, Morris Copeland te wè obstak ak difikilte anfas jèn Nwa pou evite pwoblèm pandan yap grandi nan katye pòv vil la. Menm ak sipò paran rezonab ki gen tèt an plas, Copeland te manke mouri apre yon diskisyon kote yo rale yon zam sou li, men atakan an pa touye l.

The Children's Trust etabli priyorite lejislatif 2021 li yo.

Todd Taulman/stock.adobe.com

Kou mwa d mas rive sa vle di yon sèl bagay nan Tallahassee; se kòmansman sesyon lejislatif pou Eta Florid. Nan Miami-Dade, Òganizasyon “The Children’s Trust” toujou ap goumen pou kèk objektif lejislatif epi pou kèk priyorite ki nan avantaj timoun ak fanmi ki rete nan zòn nou an.

Be Strong International named one of the Champions for Children Programs of the Year.

Depi plis pase 25 lane, òganizasyon sa a Be Strong International ki pa la pou fè lajan kontinye ap ede timoun ak paran yo amelyore relasyon yo atravè tout yon seri pogram ak yon seri inisyativ.

The Children’s Trust ak COVID-19

Production Perig/stock.adobe.com

Ane 2020 an fè nou aprann sa yo rele andirans ak kapasite adaptasyon pou n navige atravè bezwen kominote nou an, etan n ap fè fas ak nouvo sitiyasyon nou vin ap viv la.

Amanda Altman and Bradel Canfield

Champions for Children

Ane pase vè lè kon sa, Sid Florid tap prepare pou final Chanpyona Foutbòl Ameriken an (Super Bowl) epi, malerezman, otorite zòn nan tap prepare tou pou ogmantasyon nan trafik postitisyon ki akonpaye gran evènman sa yo nan Miami.

 Yon fanmi ras melanje ak timoun adopte gen plezi nan kay la.

Photo by Rido/stock.adobe.com

Pandan yon pandemi bezwen nou la toujou - yo ogmante. Sa sitou vre pou timoun nan Konte Miami-Dade ki aktyèlman nan sistèm swen adoptif la.