Spotlight

 Plis pase 900 timoun te patisipe nan batay ete liv yo.

Photo by The Children's Trust

Pou timoun ki gen difikilte ak alfabetizasyon nan mitan pandemi an, ki pi bon fason pou pase ete a pase yon konpetisyon lekti ki amizan, yon evènman literè angajan ak defi tankou Battle of the Books 2021(Batay Lekti). 900 timoun te patisipe ladan l.

Fanmi yo antre nan Ekspozisyon Fanmi 2021 nan South Dade.

Photo by Gregory Reed.

Anpil blokis. Siman timoun ou yo pi anmèdan pase lòt lè. Epi kounye a yo kòmanse gen devwa! Wi, lekòl kòmanse epi nou tout ap eseye ajiste nou apre nou fin pase plis pase 18 mwa anba tèt chaje.

 Yon elèv Panyòl ak Nwa okipe tèt yo ak devwa nan Centro Campesino.

The Children's Trust

Èske w fè kalkil ki jan lekòl pral fonksyone lè lekòl ouvè epi timoun yo retounen lekòl apre vakans ete a? (Nou swete sa!) Ou konnen sa vle di fò w planifye tou sa yo pral fè apre lekòl.

Timoun yo jwi tèt yo nan yon kay rebondisman nan Timoun Trust Fanmi Ekspozisyon an.

Photo by Gregory Reed

Family Expo anyèl The Children’s Trust la te youn pami tout lòt evenman ki te anile oswa sispann pandan pandemi kowonavirus lan nan 2020. Jis lè kominote a te ka pi itilize resous ak enfòmasyon ak plezi nan evenman sa a, li te wete sa nan men nou akòz distans sosyal ak pwotokòl sekirite.

Prezidan ak Direktè Jeneral Trust Timoun yo James Haj chaje liv pandan yon evènman distribisyon nan sezon lete an.

The Children's Trust

Ete a rive e pandan timoun ap chèche amizman, ret poze epi evite responsablite pou de mwa oswa plis, paran yo konnen ete sa a dwe diferan. Ak COVID-19 k ap raple bès etid pandan ete, paran ak moun kap bay swen bezwen asire pitit yo kontinye aprann anvan yo retounen lekòl an otòn.

 Yon pwofesè aprantisaj byen bonè pale ak yon gwoup timoun ki antoure li sou yon tab.

WavebreakmediaMicro/stock.adobe.com

Apre timoun ak fanmi Miami-Dade County fin pase tray anba anpil nan difikilte COVID-19 yo pou plis pase 15 mwa, yo resevwa yon bourad nan men Tallahassee ane sa a avèk nouvèl ki anonse gen plizyè pwojè lwa yo vote nan lachanm ki pral gen efè dirèk sou koze lavi miyò pou yo.

 Anplwaye Miami Diaper Bank ak volontè pare pou distribye kouchèt.

Miami Diaper Bank

Nan mwa avril ane pase, lè tout peyi a tap panike e pandemi an tap frape fò, anpil nouvèl te sou papye ijyenik ki disparèt sou etajè sipèmakèt, men yo pat pale anpil sou kouchèt menm si te gen menm mank pwovisyon enpòtan pou paran ak jèn timoun yo.

Timoun Afriken-Ameriken yo bati yon mini wou Ferris pandan kan ete yo.

The Children's Trust

Mete pitit ou sou bon chemen nan kesyon aprann lekòl epi fè yo rete sou chemen sa a se bagay ki te toujou difisil.