Parenting Our Children

Easterseals se bay videyo ansèyman pou elèv anrejistre pa anplwaye yo.

Pandan peryòd pandemi viris Kowona a tout timoun fè fas ak difikilte, ak laperèz men sa pi grav toujou pou timoun ki andikape ak sa ki bezwen yon kout men anplis.

 Bouji wouj ki reprezante divès kalite kwayans pandan jou konje.

Photo courtesy of dong/stock.adobe.com

Premye konfli reyèl ki egziste ant jou ferye ak anpil relijyon etabli e ak pandemi coronavirus la nan Etazini, rive kounye an nan mwa avril la.

Timoun yo demontre distans sosyal pandan yon dat jwe.

Photo courtesy Crystal McCormick

De mwa de sa ou te kab byen ap konfonn fraz distans sosyal la ak lòt mo angle sa a “ghosting,” se yon tèm milenè yo abitye sèvi ki vle di lè yon moun kite ak yon menaj san l pa ba menaj la okenn esplikasyon. Men kounye a, sanble tèm distans sosyal vin antre nan tout aspè nan lavi nou.

De jèn fi pase kèk tan ekran lakay yo pandan paran yo gade.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Gras a pandemik Coronavirus - COVID-19 fè la vi kotidyen vin poze, pou tèt sa anpil paran ki gen timoun piti lakay yo ap chache kòman pou kenbe pitit yo okipe ak an bon sante.

A group of diverse people come together for the 2020 Census.

Photo Courtesy of Miami-Dade County

The all-consuming coverage of the Coronavirus pandemic has had an important and negative effect on the attention given to the 2020 US Census.

 Yon ègorsyonè vann papye twalèt pou yon fanm pou yon pri tèt nèg.

David/stock.adobe.com

Lè w wè videyo yon vòlè k ap vòlè plizyè kit viris Kowona– COVID-19 ki fèt pou teste moun ki gen viris la, se kab pi move konpòtman yon moun fas a pandemi sa a jiskaprezan.

Yon varyete de ti goute an sante parèt sou yon tab.

oksana_s/stock.adobe.com

Selon NPR, depi ke Coronavirus la ap epapiye nan kòmansman mwa Mas la, li pa ta yon sipriz ke acha manje goute tankou pòpkòn, pretzèl ak potetochip monte anpil.

 Fanmi jwi tan ansanm nan kay la.

the faces/stock.adobe.com

Èske w ap tann pou wè kouman tout bagay ap ye chak jou pandan epidemi mondyal viris Kowona a? Bon, ou mèt sispann tann. Li lè pou w pran kontwòl sou lavi ou, oswa sou tout sa ou kapab nan lavi w. Sa ap kòmanse lakay, kote w pral pase plis tan ansanm ak pitit ou pou yon ti bout tan.