Parenting Our Children

Yon manman ak pitit fi’l ap prepare manje pou lekòl la ansanm.

Monkey Business/stock.adobe.com

Klòch la sonnen. Se premye jou lekòl la. Tès. Kisa ou prepare pou manje nan maten? E a midi? Ou bouyi (de-twa ze?) pou met bagay yo an plas: yon sandwich, legim ak fwi, ajoute kèk bonbon; oswa, yon konbinezon de tout sa yo. N’ap espere ou panse a sa anvan lè a.

Devwa ap bay on papa ak de pitit li yo pwoblèm.

Artem/stock.adobe.com

Tout founiti eskolè yo gentan nan sak yo, bwat manje midi yo pare epi rad premye jou yo gentan pare. Ou menm ak pitit ou santi ke nou pare pou premye jou klas la. Men èske ou pare vreman?

Sun shines on little girl in car seat.

Qiteng T/stock.adobe.com

Three more children died as a result of being left in hot cars at the end of July, including a 2-year old left in a van outside a child care facility in Broward County.

Yon gwoup zanmi ap souri nan yon sèk.

Monkey Business/stock.adobe.com

Kòman zanmi diferan ke nenpòt lòt moun?

"Zanmi pa fanmi‘w men yo trete’w tankou fanmi. Yo se fanmi’m lè mwen lekòl la."
Devon, 8 lane

"Yo pale avèk ou lè pèsòn pa vle jwe ak ou."
Milo, 9 lane

Ti fi ap bwè dlo nan yon awozwa pou’l rafrechi.

Michael Pettigrew/stock.adobe.com

Moun ki nan Sid Florid la pran anpil kout solèy pandan ete a, avèk timoun yo ki pase plis tan deyò ke andedan kay pandan sezon an, li enpòtan pou nou sonje pwoteje yo kont reyon solèy la. Alòs, avan yo sòti, rasire nou ke:

Yon ti gason ak manman’l ak amize yo ak aktivite nan yon tren Brightline.

Brightline Fè Koutwazi Foto sa

Pran yon “ti vakans” aktivite ki p’ap dire plis ke yon jou epi ki p’ap koute chè!

Paran k’ap jwe jwèt videyo ak piti fi.

Mediteraneo/stock.adobe.com

Kounye’a, se sèlman si ou pa fò ditou nan jwèt Fortnite la, ou se yon amatè, oswa yon dibitan (se konsa jwè jwèt videyo popilè yo rele moun ki pa konn jwe yo), anpil paran konnen kòman jwèt sa yo pran atansyon tout timoun yo.

Yon papa souriyan ki kenbe jèn piti fi li.

digitalskillet1/stock.adobe.com

Kisa ki fè ou se yon bon papa?

Li montre ou kòman pou eksprime lanmou; li itilize mo ki janti, li montre konpasyon, li montre pou gen rekonesans epi gen kè kontan, li di verite epi montre kòman pou ede youn lòt.
Isaiah, 9