Parenting Our Children

 Yon gwoup timoun prepare pou retounen nan mond lan deyò.

JackF/stock.adobe.com

Mete aparèy yo de kote epi planifye pou al kay kèk zanmi. Kite afè fete fèt timoun nan machin nan, pou al nan bon jan fèt ki gen gato ak kay gonflab pou timoun ponpe. Kite ti kwen konfòtab nan salon an pou yo tounen nan klas.

 Yon fanmi Afriken Ameriken pran yon woulib ete bisiklèt.

spotmatikphoto/stock.adobe.com

Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi ap kontinye konseye kont vwayaj jiskaske tout moun vaksine. Paran ki pa ko vaksine oswa jèn timoun ta dwe tann apre ete a pou vwayaje, paske CDC pa ko apwouve vaksen pou timoun yo.

Yon manman Afriken Ameriken medite ak de jèn timoun li yo.

fizkes/stock.adobe.com

Petèt pitit ou konn mande: “Pou ki sa sa enpòtan pou m pataje sa m genyen avèk lòt moun, pou m fè bon timoun, pou m janti.” Repons lan ka fasil pou paran ki relijye: se kon sa relijyon pa yo oubyen Bondye di yo pou yo aji. Men pou sila yo ki pa relijye, repons lan ka mwen fasil.

Yon jèn ti fi Panyòl fikse nan telefòn li pandan li nan kabann nan.

Photo by shangarey/stock.adobe.com

Pou tèt pandemi an, lekòl, bank ak entèraksyon sosyal depann de entènèt la, li fasil pou timoun ak paran yo nan sa twòp. Men, kisa ki twòp?

 Mas se Mwa Konsyantizasyon sou Enfimite Devlopman.

Lena May/stock.adobe.com

Kèk timoun aprann rale epi yo kab menm aprann mache lè yo fèk gen 6 mwa, epi gen kèk lòt timoun se jis sou 18 mwa oswa lè yo pi gran yo kòmanse mache. Kèk timoun piti gen dwa kòmanse di kèk mo menm lè yo poko gen enn an, men gen kèk lòt timoun ki poko di yon grenn mo jiskaske yo gen 2 an pase.

Yon fanmi Afriken Ameriken jwi tan nan plaj la.

rawpixel/stock.adobe.com

Obzève zwazo ekzotik ak bèt nan santye Anhinga Everglades la. Dekouvri Mize Vizcaya ak ti kreyati ak plant nan jaden pwopriyete majestik Coconut Grove la.

Yon jèn ti fi jwi aprantisaj sou entènèt nan kay la.

Creativa Images/stock.adobe.com

Paran kab se premye pwofesè pitit yo men nan afè edikasyon anliy sa a ki sanble l pap janm fini an, anpil paran santi yo vin gen plis chay sou do yo 24 sou 24.

 Yon papa Afriken Ameriken pale ak pitit gason l 'sou yon ban.

Photo by WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Lè w wè senbòl rasis anndan bilding Capitol la ansanm ak bandwòl, mayo ak pwopagann rasis pandan revòlt mwa janvye a  fè w vreman sonje ke peyi sa a pa ko fin pare pou l fini ak relasyon rasyal li yo.