Parenting Our Children

 Afriken-Ameriken papa ak manman satisfer pitit fi nan kay la.

Mediteraneo/stock.adobe.com

Se vre, nou ta renmen wè pitit nou eksite pou rekòmanse ak aprantisaj adistans men reyalite a se pèspektiv rete chita alèz lakay yo nan chanm ou nan salon pandan tout jounen lekòl la vreman redoutab (raz).

 Yon papa ede pitit gason l 'ak etid vityèl l' yo.

Mediteraneo/stock.adobe.com

Lè pandemi coronavirus fèk komanse nan mwa Mas la, Lekòl Leta Miami-Dade Konte (M-DCPS) ak paran yo te fè tout sa yo kapab pou fè timoun yo itilize òdinatè pou yo kontinye aprann.

A young boy does schoolwork from home.

Daniel Jedzura/stock.adobe.com

Just as they finished the last school year, Miami-Dade public school students will start the upcoming school year with online classes only on August 31.

Yon fanmi multirazyal jwi tan ansanm pandan karantèn.  

Prostock-studio/stock.adobe.com

Pandan tout moun nan peyi a ap fè gran efò pou yo pwoteje tèt yo epi pou yo ret an sante lè yo kanpe lwen COVID-19 pandan omwen 4 dènye mwa ki sot pase la yo, plis tan pandemi sa dire, se plis nou reyalize pou nou jwenn bout maladi sa a fò n fè plis pase evite viris la.

 Yon pedyat ap ba li yon piki vaksen bay yon ti fi afriken ameriken.

didesign/stock.adobe.com

Moun toupatou sou latè ap tann vaksen pou COVID-19 la vin sove yo epi pou yo kab reprann aktivite yo. Èske sa ap janm fèt, epi ki lè sa ap fèt, pesonn poko konnen.

 Yon ti gason Panyòl sanble dekouraje pandan yon pandemi coronavirus.

Anchalee/stock.adobe.com

Apre kat mwa, n ap konte toujou epi li vreman siyifikatif soufrans pandemi coronavirus la ap enflije sou byennèt mantal nou. Koulye a, imajine ki kalite emosyon li ta ka kreye nan timoun nou yo ki pi souvan pa gen anpil eksperyans pou fè fas ak chanjman dramatik.

 Paran responsab yo ta dwe an chaj nan fedatifis, menm sparklers.

SeanLockePhotography/stock.adobe.com

Fèt 4 jiyè sa a se kab premye fwa kote anpil nan nou pa pral reyini ansanm pou nou gade fedatifis swa sou yon plas piblik, swa bò yon plaj oubyen yon lòt kote ki plen moun. Sa vle di anpil timoun ak paran yo pral anvi fè cho fedatifis pa yo.

 Paran yo fache ak pitit fi yo.

Be free/stock.adobe.com

Nou tout vle sa k pi bon pou pitit nou men anpil nan nou (nou konn ki moun nou ye) travèse nan yon kategori paran k ap fè twòp, n ap dirije epi n ap suiv tout sa k ap pase ak pitit nou.