Parenting Our Children

Manman ak pitit fi tap mete sou zèb la.

mkchoksi/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Kisa manman yo fè pou yo fè pitit yo kontan?

Manman mwen fè mwen kontan lè li mennen mwen nan Miami Seaquarium. Lè nou ale la, mwen wè anpil bèl pwason ak reken!
- Emillano, 6

On koup ki kontan ak yon ti bebe.

Monkey Business/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Mwa Me se mwa komemorasyon nasyonal swen adoptif, on rapèl pou nou konsidere 443,000 timoun ki nan swen adoptif nan peyi Etazini ki bezwen bon jan ankadreman – anviwon 3,500 nan timoun sa yo se nan konte Miami-Dade lan yo ye. 

Fanmi kè kontan ki ap jwe.

fizkes/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Ane lekòl la pra’l fini, men sa pa vle di ke timoun yo ta dwe sispann aprann. Anreyalite li enpòtan pou kenbe sèvo timoun yo okipe pandan ete a, pa sèlman pou devlopman mantal yo, men abilite pou aplike yo.

Yon ti fi ak yon ti gason kè kontan ki gen vès sekirite sou yo nan

soupstock/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Lete a prèske rive, sa vle di li lè pou kòmanse reflechi sou kibò timoun yo pra’l pase vakans yo. Men avèk plizyè opsyon ke’w ka chwazi nan Konte Miami-Dade – Anpil ladan yo se Children’s Trust ki a sipòte yo – kòman ou ka chwazi sa ki pi bon pou fanmi’w lan?

Twa ti fi kè kontan, bra yo leve anlè pou montre viktwa.

saksit/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Mas 13, 2019

Claressa Shields Fèt nan Flint, Michigan, nan lane 1995

Ti gason kè kontan sou yon gwo balon ki gen koulè lakansyèl nan on pisin.

famveldman/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Mas 13, 2019

Dapre Injury Free Coalition for Kids of Miami (www.injuryfree.org), se blesi ki pa entansyonèl ki se premye koz lanmò timoun laj 1 pou rive 12 lane nan Konte Miami-Dade. Anpil nan ensidan sa yo ka rive lakay nou.

Siy rouj klere, vè ak oranj ki ap li Black History Month.

terryleewhite/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Fevriye 08, 2019

Enspire pitit ou – ak tèt pa’w – avèk istwa ekstraòdinè sa yo.

Ti gason ki mete men li sou bouch li.

asierromero/stock.adobe.com

Malia Jacobson / Fevriye 08, 2019

Kenbe dan timoun yo ansante pa depann sèlman sou bwose dan yo 2 fwa nan yon jounen ak Mennen yo kay dantis (ki dwe kòmanse lè yo laj 18 mwa). Anplis ke y’ap pèdi dan, ak kari dantè, anpil timoun gen pou fè ekperyans ki gen rapò ak dan – tankou yon dan kase oswa youn ki vin gri sanzatann.