Parenting Our Children

Jèn ti fi ki ap li yon liv avèk kè kontan.

Stephen Coburn/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Timoun ki ap li liv ak kè kontan.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Manman ki ap li ak pitit li.

canovass/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Ti gason ki ap chante epi ki ap jwe gita.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Novanm 09, 2018

Nòmalman tè timoun chita pou ekri nòt pou di mèsi kapab pa fè pati jounen an ankò, men aprann timoun yo rekonè jantiyès lòt moun enpòtan toujou – pa paske senpleman se pi bon bagay pou fè.

Pwofesè k’ap montre yon paran travay pitit li.

Freedomz/stock.adobe.com

Denise Yearian / Novanm 09, 2018

Chak kòmansman ane lekòl yo, paran yo rantre nan yon alyans ki pra’l afekte siksè ane lekòl pitit yo. Patenarya paran-pwofesè a kòmanse lè timoun yo rantre nan pòt lekòl, vre kowoperasyon paran-pwofesè kòmanse fèt nan konferans yo.

Ti fi timid ki kache dèyè yon pye bwa.

Africa Studio/stock.adobe.com

Denise Yearian / Novanm 09, 2018

Sa rive souvan ke anpil paran enkyete pou timidite nan anfans timoun yo, yo pè ke timoun yo pa ta kwè nan tèt yo epi pa ta devolpe sosyalman. Men avèk preparasyon, pratik ak pasyans, anpil timoun ki timid rive degaje yo sosyalman, epi rive konstwi bon jan relasyon ak kamarad yo.

Ti fi ki ap dòmi nan kabann, k’ap manyen yon revèy.

Eléonore H/stock.adobe.com

Malia Jacobson / Oktòb 12, 2018

Menm si tout moun al dòmi alè san plenyen (ha!), fè tout moun byen repose pou jounen demen an pa fasil. Dènye etid yo ka etone’w – Egzanp, yon somèy ki te entèwonp pi grav ke si ou pa te dòmi ditou – men pou dòmi, paran yo ka dekouraje.

Y’ap pran tanperati yon ti gason.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Jeanne Muchnick / Oktòb 12, 2018

Pitit ou reveye li pa santi li byen. Y'ap plenyen ke nen yo bouche epi gòj yo anfle men yo pa gen lafyèv. Èske ou ta dwe kenbe yo lakay oswa voye yo lekòl?