Parenting Our Children

A daughter asks a question of her mother which is hard to answer.

deagreez/stock.adobe.com

Nan lavi tout paran, gen yon lè ki ap rive kote pitit ap poze’w kestyon ke’w paka reponn. Pa paske’w pa konn repons lan (menm lè sa ka rive tou), men paske pitit ou poko pare pou repons lan, oswa ou panse ke yo poko pare.

A teen’s face is completely obscured by smoke from an e-cigarette.

master1305/stock.adobe.com

Kounye’a se sèten ke nou wè nan nouvèl danje sibstans vapè epi gwo kantite timoun kòmanse ap ran abitid pou ap itilize yo nan tout peyi a. Men malgre tout move nouvèl ak istwa n’ap tande yo, timoun yo kontinye ap itilize sibstan vapè sa yo. Nan Miami-Dade li pi grav toujou.

A mother comforts her daughter who is going through a hard time.

Monkey Business/stock.adobe.com

Se yon nouvo lane epi sa toujou vini avèk nouvo desizyon pou amelyorasyon ak anvansman, epi byensi, aprann pou pitit ou.

Save these dates in 2020.

Brad Pict/stock.adobe.com

Pou pi bon oswa pi mal, 2019 deja dèyè. Kounye’a tout refleksyon nou se sou 2020. Si chak ane nouvo k’ap kòmanse se yon chans pou gade pi devan epi kòmanse fè plan pou yon bon ane, an nou fè lane 2020 ak yon vizyon 20 sou 20.

Yon jèn ti fi panse sou sa pou yo ekri pandan jou ferye yo.

Prostock-studio/stock.adobe.com

Vakans ivè a se moman pou fè dekorasyon, dènye minit chòpin, rankont fanmi yo – epi de semen pandan timoun af flannen nan kay la. Kòman nou ka anpeche timoun fè yon sèl ak sofa kote yo bliye lekòl la nèt epi y’ap gade televizyon sèlman?

De tifi ki abiye dwòl k’ap mache nan lari a ak sigarèt nan bouch yo.

murika/stock.adobe.com

Zanmi jwe gwo wòl nan lavi pitit ou, kòm paran, se swè pa nou ke yo chwazi yo byen. Men kisa ou ka fè lè pitit ou chwazi yon zanmi ke ou pa renmen? Èske ou ta dwe reyaji oswa pa fè anyen?

Yon gwoup jèn adolesan ki mete ansanm kont youn ki pi pitit.

pololia/stock.adobe.com

Kisa ki fè yon moun se yon entimidatè?

Si y’ap ba ou non san rete, pa yon sèl fwa, plizyè fwa.

Camryn, 10 zan

Lè w’ap aji brital ak yon moun.

Avery, 10 zan

 Yon ti gason anbrase granpapa li pandan jou ferye yo.

rawpixel.com

Nou rete nan yon mond kimateryèl. Kèlkeswa efò ke nou fè pou nou aprann timoun yok e Nwèl oswa Hanukkak, Kwanzaa ak lòt fèt yo se pa sèlman vakans, rasanble epi resevwa kado, mond deyò a conspire kont nou.