Parenting Our Children

Yon ti gason ki raz kouche tèt li sou bra’l.

esthermm/stock.adobe.com

Kisa ki fè yon bagay raz?

Lè pa gen ase kominikasyon, mouvman ak aktivite pwatik.
Kyle, 9 lane

Menm bagay la ki ap repete, ke ou fè ou refè epi pa gen ankenn chanjman.
William, 6 lane

Manman ak pitit gason boutik rabè.

Felix Becerra

Pi gwo pwogram ki chaje ak resous ki reyini plis fanmi ak zanmi nan Miami se yon evenman ke’w paka rate si’w se founisè, paran, epi nòmalman, timoun yo, yo tout reyini nan Miami-Dade County Fair sòti 10 è nan maten pou 5 è nan apremidi, Samdi, 7 Septanm.

Yon manman ap revise yon aplikasyon sou telefòn li ak timoun li yo.

Gorodenkoff/stock.adobe.com

Siveye paj rezo sosyo timoun ou yo epi ede itilize li ankerite enpòtan menm jan ak lè w’ap montre travèse lari. Men 5 aplikasyon ki kapab ede’w fè sa.

Yon manman ak pitit fi’l ap prepare manje pou lekòl la ansanm.

Monkey Business/stock.adobe.com

Klòch la sonnen. Se premye jou lekòl la. Tès. Kisa ou prepare pou manje nan maten? E a midi? Ou bouyi (de-twa ze?) pou met bagay yo an plas: yon sandwich, legim ak fwi, ajoute kèk bonbon; oswa, yon konbinezon de tout sa yo. N’ap espere ou panse a sa anvan lè a.

Devwa ap bay on papa ak de pitit li yo pwoblèm.

Artem/stock.adobe.com

Tout founiti eskolè yo gentan nan sak yo, bwat manje midi yo pare epi rad premye jou yo gentan pare. Ou menm ak pitit ou santi ke nou pare pou premye jou klas la. Men èske ou pare vreman?

Sun shines on little girl in car seat.

Qiteng T/stock.adobe.com

Three more children died as a result of being left in hot cars at the end of July, including a 2-year old left in a van outside a child care facility in Broward County.

Yon gwoup zanmi ap souri nan yon sèk.

Monkey Business/stock.adobe.com

Kòman zanmi diferan ke nenpòt lòt moun?

"Zanmi pa fanmi‘w men yo trete’w tankou fanmi. Yo se fanmi’m lè mwen lekòl la."
Devon, 8 lane

"Yo pale avèk ou lè pèsòn pa vle jwe ak ou."
Milo, 9 lane

Ti fi ap bwè dlo nan yon awozwa pou’l rafrechi.

Michael Pettigrew/stock.adobe.com

Moun ki nan Sid Florid la pran anpil kout solèy pandan ete a, avèk timoun yo ki pase plis tan deyò ke andedan kay pandan sezon an, li enpòtan pou nou sonje pwoteje yo kont reyon solèy la. Alòs, avan yo sòti, rasire nou ke: