Parenting Our Children

Sun shines on little girl in car seat.

Qiteng T/stock.adobe.com

/ Jiyè 31, 2019

Three more children died as a result of being left in hot cars at the end of July, including a 2-year old left in a van outside a child care facility in Broward County.

Yon gwoup zanmi ap souri nan yon sèk.

Monkey Business/stock.adobe.com

/ Jiyè 16, 2019

Kòman zanmi diferan ke nenpòt lòt moun?

"Zanmi pa fanmi‘w men yo trete’w tankou fanmi. Yo se fanmi’m lè mwen lekòl la."
Devon, 8 lane

"Yo pale avèk ou lè pèsòn pa vle jwe ak ou."
Milo, 9 lane

Ti fi ap bwè dlo nan yon awozwa pou’l rafrechi.

Michael Pettigrew/stock.adobe.com

/ Jiyè 16, 2019

Moun ki nan Sid Florid la pran anpil kout solèy pandan ete a, avèk timoun yo ki pase plis tan deyò ke andedan kay pandan sezon an, li enpòtan pou nou sonje pwoteje yo kont reyon solèy la. Alòs, avan yo sòti, rasire nou ke:

Yon ti gason ak manman’l ak amize yo ak aktivite nan yon tren Brightline.

Brightline Fè Koutwazi Foto sa

Elisa Chemayne Agostinho / Jiyè 16, 2019

Pran yon “ti vakans” aktivite ki p’ap dire plis ke yon jou epi ki p’ap koute chè!

Paran k’ap jwe jwèt videyo ak piti fi.

Mediteraneo/stock.adobe.com

/ Jiyè 16, 2019

Kounye’a, se sèlman si ou pa fò ditou nan jwèt Fortnite la, ou se yon amatè, oswa yon dibitan (se konsa jwè jwèt videyo popilè yo rele moun ki pa konn jwe yo), anpil paran konnen kòman jwèt sa yo pran atansyon tout timoun yo.

Yon papa souriyan ki kenbe jèn piti fi li.

digitalskillet1/stock.adobe.com

/ Jen 11, 2019

Kisa ki fè ou se yon bon papa?

Li montre ou kòman pou eksprime lanmou; li itilize mo ki janti, li montre konpasyon, li montre pou gen rekonesans epi gen kè kontan, li di verite epi montre kòman pou ede youn lòt.
Isaiah, 9

Bon Salad Pou Ete A

Koutwazi Good and Cheap: Eat Well on $4/Day.

/ Jen 11, 2019

Salad pike ete sa genyen pòpkòn sou tèt li pou ba’w yon sansasyon ti pen sèk nan salad yo.

Engredyan Yo

2 konkonb mwayèn
2 kòn mayi
1 kiyè lwil doliv oswa lwil vejetab
Sèl ak pwav
2 ons fromaj feta oswa kotija, kraze
1 tas pòpkòn

Happy dad and sons outdoors.

Andy Dean/stock.adobe.com

/ Jen 11, 2019

Patisipasyon yon papa nan lavi yon timoun ka kontribye pou anpil tan nan devlopman sosyal ak akademik timoun lan.