Parenting Our Children

Yon manman Afriken Ameriken medite ak de jèn timoun li yo.

fizkes/stock.adobe.com

Petèt pitit ou konn mande: “Pou ki sa sa enpòtan pou m pataje sa m genyen avèk lòt moun, pou m fè bon timoun, pou m janti.” Repons lan ka fasil pou paran ki relijye: se kon sa relijyon pa yo oubyen Bondye di yo pou yo aji. Men pou sila yo ki pa relijye, repons lan ka mwen fasil.

Yon jèn ti fi Panyòl fikse nan telefòn li pandan li nan kabann nan.

Photo by shangarey/stock.adobe.com

Pou tèt pandemi an, lekòl, bank ak entèraksyon sosyal depann de entènèt la, li fasil pou timoun ak paran yo nan sa twòp. Men, kisa ki twòp?

 Mas se Mwa Konsyantizasyon sou Enfimite Devlopman.

Lena May/stock.adobe.com

Kèk timoun aprann rale epi yo kab menm aprann mache lè yo fèk gen 6 mwa, epi gen kèk lòt timoun se jis sou 18 mwa oswa lè yo pi gran yo kòmanse mache. Kèk timoun piti gen dwa kòmanse di kèk mo menm lè yo poko gen enn an, men gen kèk lòt timoun ki poko di yon grenn mo jiskaske yo gen 2 an pase.

Yon fanmi Afriken Ameriken jwi tan nan plaj la.

rawpixel/stock.adobe.com

Obzève zwazo ekzotik ak bèt nan santye Anhinga Everglades la. Dekouvri Mize Vizcaya ak ti kreyati ak plant nan jaden pwopriyete majestik Coconut Grove la.

Yon jèn ti fi jwi aprantisaj sou entènèt nan kay la.

Creativa Images/stock.adobe.com

Paran kab se premye pwofesè pitit yo men nan afè edikasyon anliy sa a ki sanble l pap janm fini an, anpil paran santi yo vin gen plis chay sou do yo 24 sou 24.

 Yon papa Afriken Ameriken pale ak pitit gason l 'sou yon ban.

Photo by WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Lè w wè senbòl rasis anndan bilding Capitol la ansanm ak bandwòl, mayo ak pwopagann rasis pandan revòlt mwa janvye a  fè w vreman sonje ke peyi sa a pa ko fin pare pou l fini ak relasyon rasyal li yo.

 2020 te ane a nou relearened pran swen pitit nou yo.

Prostock-studio/stock.adobe.com

Prepare yon biwo sou kote yon timoun ki nan 2èm ane klas elemantè apre l pèdi yon dokiman li ekri nan pwogram Word. Monte bekàn ak timoun yo sou wout Old Cutler Trail paske kounye a se antrènman vityèl yo fè pou ekip foutbòl yo a.

 Èske vaksen COVID-19 yo ap pare pou ane lekòl kap vini an?

Studio Romantic/stock.adobe.com

Fen 2020 rive ak pi bon nouvèl posib - devlopman, apwobasyon ak kòmansman vaksinasyon kont COVID-19 la. Epi pandan ke konte a kòmanse aplike yon plan vaksinasyon toupatou, plan sa a, jis kounye an, timoun yo pa enkli ladan l, omwen, pa sou yon gwo degre.