Parenting Our Children

Diferan jenerasyon yon fanmi ki kontan k’ap jwi yon repa.

jackfrog/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jiyè 06, 2018

Sa tounen yon pastan pou anpil fanmi: rasanble fanmi pwòch ak lwen pou fè babekyou ak piknik, rekonekte youn ak lòt. Jenerasyon kontre youn ak lòt se pa sèlman pou rakonte istwa men aprann pitit ou valè koulè po'l.

Ti gason k’ap gade nan yon longvi.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jiyè 06, 2018

Ti tach mawon sou po, siy vyeyisman, oswa gwo siy sou po? Konnen diferans ki genyen ant siy sa yo ka ede'w si'w sou wout gen kansè oswa non. Annou eseye gen yon lide sou yo sa kapab ede pou pran pi bon desizyon pou evite sa. 

Ti gason ki sou plaj la.

galitskaya/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jiyè 06, 2018

Se yon reyalite: Plis pase 175,000 gason ak fanm pra'l dyagnostike ak maladi melanòm ane sa dapre American Academy of Dermatology (AAD). Epi tout moun vilnerab, kèlkeswa koulè po yo.

Ti fi k’ap souri ki nan pak dlo.

Aurum/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jiyè 06, 2018

Yon bon eskapad fanmi an pi pre ke'w ta imajine – espesyalman avèk tout atraksyon sa yo ki gen nan Miami. Men kèk sigjestyon...

Papa ak jèn pitit gason ap soufle boul kim nan pak la.

pixelheadphoto/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jen 12, 2018

 Chak fwa yon papa – oswa figi patènèl – montre kisa sa vle lè ou prezan nan lavi pitit ou swa nan wòl-montre pasyans, konpasyon, montre atansyon epi toujou la pou ede yo, li prepare yo pou sosyete a ak entegrite ki pra'l fè gwo enpak sou mond lan.

Yon desen men yon timoun k’ap cheche men yon adult k’ap travèse yon kè rouj.

kittikorn Ph./stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jen 12, 2018

Ankouraje konpasyon, konpreyansyon ak akseptasyon avèk istwa ki merite rakonte sa yo, se Liz Pearson ki rekòmande yo, li se manadyè West Kendall Regional Library nan Miami, ki fè pati Miami-Dade Public Library System (MDPLS):

Jaden ak Elemantè

Timoun de diferan ras k’ap bay youn lòt akolad.

Rawpixel.com/stock.adobe.com

Michele Borba, Ph.D. / Jen 12, 2018

Kòm kwayans sosyal yo ap chanje rapid, sansibilite timoun nou yo youn pou lòt kapab pa ale ak menm vitès la. Kòmanse yon dyalòg ak pitit ou se yon bon fason pou louvri pòt la pou kòmanse aprann, men fòk ou pwatike sa w'ap di yo.

Father and daughter reading together at home.

goodluz/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Jen 12, 2018

Rasanble kèk bon liv lekti, mete alam pou ka sonje chak jou epi pare pou montre pi bèl souri'w la – #Read30 rive!

Yon nouvo inisyativ k'ap sikile anpil nou entènèt ke The Children's Trust ap lanse mwa sa, #Read30 se nouvo aktivite òganizasyon an nan zafè alfabetizasyon bonè pou timoun.