Parenting Our Children

Yon ti gason ki fache.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Jeanne Muchnick / Septanm 11, 2018

Kisa ou fè lè pitit gason’w oswa pitit fi’w fè zanmi ak yon moun ke ou panse ki gen move enfliyans?

Yon fanmi ki kontan ap fete pitit yo.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Septanm 11, 2018

Fè tès nou an pou dekouvri ki kalite paran ke ou ye epi kòman repons ou yo ka ede’w amelyore.

Yon fanm ki bouke, k’ap baye.

Antonioguillem/stock.adobe.com

Katelin Walling / Septanm 11, 2018

Timoun ou yo kite soulye yo nan koulwa epi premye reyaksyon se rele sou yo. Ou fache paske ou santi ke yo p’ap patisite nan kenbe kay la annòd. Sante mantal, fizik ak emosyonèl ou ap afekte paske ou enkyete toutan.

Manman ak papa kè kontan ki ap pale ak timoun yo.

Monkey Business/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Out 07, 2018

Èske ou te konnen ke yon senp konvèsasyon avèk pitit se yon faktè enfliyansab ki ka ede yo amelyore langaj yo?

Ilistrasyon bandaj pou dwèt twa timoun.

Lorelyn Medina/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Out 07, 2018

Pare alavans. Swiv gid kisa-pou-pa-bliye-pran sa yo, si janmè…

Ti fi ap jwe foutbòl.

Yan/stock.adobe.com

Jeanne Muchnick / Out 07, 2018

Timoun ki ap soufri akoz blesi yo pran nan aktivite espòtif – epi sila ki rive akoz de lòt aktivite konpetisyon fizik, tankou dans – yo rive pi souvan ke jan’w panse a.

Timoun kè kontan ki ap kouri nan koulwa.

Monkey Business/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Out 07, 2018

Kòm finisman vakans yo ap rapwoche, paran ak timoun atravè Miami-Dade okipe ap achte tout sa ki nesesè pou yo retounen lekòl. Pa bliye kaye, kreyon, règ ak sak lekòl tout fè pati estrateji pou reyisit la.

Diferan jenerasyon yon fanmi ki kontan k’ap jwi yon repa.

jackfrog/stock.adobe.com

Beryl Meyer / Jiyè 06, 2018

Sa tounen yon pastan pou anpil fanmi: rasanble fanmi pwòch ak lwen pou fè babekyou ak piknik, rekonekte youn ak lòt. Jenerasyon kontre youn ak lòt se pa sèlman pou rakonte istwa men aprann pitit ou valè koulè po'l.