Parenting Our Children

Yon papa souriyan ki kenbe jèn piti fi li.

digitalskillet1/stock.adobe.com

/ Jen 11, 2019

Kisa ki fè ou se yon bon papa?

Li montre ou kòman pou eksprime lanmou; li itilize mo ki janti, li montre konpasyon, li montre pou gen rekonesans epi gen kè kontan, li di verite epi montre kòman pou ede youn lòt.
Isaiah, 9

Bon Salad Pou Ete A

Koutwazi Good and Cheap: Eat Well on $4/Day.

/ Jen 11, 2019

Salad pike ete sa genyen pòpkòn sou tèt li pou ba’w yon sansasyon ti pen sèk nan salad yo.

Engredyan Yo

2 konkonb mwayèn
2 kòn mayi
1 kiyè lwil doliv oswa lwil vejetab
Sèl ak pwav
2 ons fromaj feta oswa kotija, kraze
1 tas pòpkòn

Happy dad and sons outdoors.

Andy Dean/stock.adobe.com

/ Jen 11, 2019

Patisipasyon yon papa nan lavi yon timoun ka kontribye pou anpil tan nan devlopman sosyal ak akademik timoun lan.

Manman ki ap mete krèm pwoteksyon solèy sou yon jèn tifi.

Ermolaev Alexandr/stock.adobe.com

/ Jen 11, 2019

Solèy la prèske dire tout lane a nan ete Sid Florid la, men mwa solèy fè moun plis anvi rete deyò – donk sa gen danje kote timoun ekspoze anba reyon solèy. Men kòman pou nou diminye danje yo:

Manman ak pitit fi tap mete sou zèb la.

mkchoksi/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Kisa manman yo fè pou yo fè pitit yo kontan?

Manman mwen fè mwen kontan lè li mennen mwen nan Miami Seaquarium. Lè nou ale la, mwen wè anpil bèl pwason ak reken!
- Emillano, 6

On koup ki kontan ak yon ti bebe.

Monkey Business/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Mwa Me se mwa komemorasyon nasyonal swen adoptif, on rapèl pou nou konsidere 443,000 timoun ki nan swen adoptif nan peyi Etazini ki bezwen bon jan ankadreman – anviwon 3,500 nan timoun sa yo se nan konte Miami-Dade lan yo ye. 

Fanmi kè kontan ki ap jwe.

fizkes/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Ane lekòl la pra’l fini, men sa pa vle di ke timoun yo ta dwe sispann aprann. Anreyalite li enpòtan pou kenbe sèvo timoun yo okipe pandan ete a, pa sèlman pou devlopman mantal yo, men abilite pou aplike yo.

Yon ti fi ak yon ti gason kè kontan ki gen vès sekirite sou yo nan

soupstock/stock.adobe.com

/ Me 10, 2019

Lete a prèske rive, sa vle di li lè pou kòmanse reflechi sou kibò timoun yo pra’l pase vakans yo. Men avèk plizyè opsyon ke’w ka chwazi nan Konte Miami-Dade – Anpil ladan yo se Children’s Trust ki a sipòte yo – kòman ou ka chwazi sa ki pi bon pou fanmi’w lan?