Parenting Our Children

 Yon jèn ti gason Latino gaye bra l 'nan kè kontan.

Jasmin Merdan/stock.adobe.com

Pran san w pou w apresye sa w genyen. Jwi lavi a jodi a. Fè sa ki enpòtan. Imajine w ap danse konpa epi ou fè yon bèl pa. Se tout bagay sa yo nou di pitit nou fè – menm si nou ka gen difikilte pou n fè yo nou menm. Men, ki sa yo vle di si nou ale pi lwen pase pawòl sa yo nou abitye tande yo?

 Yon timoun Afriken Ameriken chita anlè zepòl papa li.

Akarawut/stock.adobe.com

Pandan n ap re-sòti deyò nou pa ta vle panse sou lapè, enkyetid ak laterè koronavirus la. Si nou panse sou lavi nou pandan tan tan sa a, n ap remake anpil bagay ki te pase 15 mwa dènye yo pat tèlman mal. Kèk nan yo te bon.

 De tifi jwi dlo a sou flote.

Alena Ozerova/stock.adobe.com

Kòm ete a preske rive, anpil timoun anvi retire mask yo, al jwe, al nan kan, epi detann tankou se 2022 . Men si yo vaksine ou pa, paran dwe asire pitit yo pran prekosyon swa sou entènèt oswa nan pisin.

 Yon jèn ti fi pran yon vaksen vaksen.

Peakstock/stock.adobe.com

Avèk planifikasyon ki fèt pou tout timoun tounen lekòl an pèsòn lè lekòl ouvè ann out nan tout peyi a, epi nan Miami-Dade County, paran ap mande tèt yo nan ki pwen y ap pwoteje timoun yo lè yo tounen lekòl la? Erezman, paran yo ak timoun yo kab reponn kesyon sa a yo menm.

 Yon gwoup timoun prepare pou retounen nan mond lan deyò.

JackF/stock.adobe.com

Mete aparèy yo de kote epi planifye pou al kay kèk zanmi. Kite afè fete fèt timoun nan machin nan, pou al nan bon jan fèt ki gen gato ak kay gonflab pou timoun ponpe. Kite ti kwen konfòtab nan salon an pou yo tounen nan klas.

 Yon fanmi Afriken Ameriken pran yon woulib ete bisiklèt.

spotmatikphoto/stock.adobe.com

Sant Kontwòl ak Prevansyon Maladi ap kontinye konseye kont vwayaj jiskaske tout moun vaksine. Paran ki pa ko vaksine oswa jèn timoun ta dwe tann apre ete a pou vwayaje, paske CDC pa ko apwouve vaksen pou timoun yo.

Yon manman Afriken Ameriken medite ak de jèn timoun li yo.

fizkes/stock.adobe.com

Petèt pitit ou konn mande: “Pou ki sa sa enpòtan pou m pataje sa m genyen avèk lòt moun, pou m fè bon timoun, pou m janti.” Repons lan ka fasil pou paran ki relijye: se kon sa relijyon pa yo oubyen Bondye di yo pou yo aji. Men pou sila yo ki pa relijye, repons lan ka mwen fasil.

Yon jèn ti fi Panyòl fikse nan telefòn li pandan li nan kabann nan.

Photo by shangarey/stock.adobe.com

Pou tèt pandemi an, lekòl, bank ak entèraksyon sosyal depann de entènèt la, li fasil pou timoun ak paran yo nan sa twòp. Men, kisa ki twòp?