Parenting Our Children

Siy rouj klere, vè ak oranj ki ap li Black History Month.

terryleewhite/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Fevriye 08, 2019

Enspire pitit ou – ak tèt pa’w – avèk istwa ekstraòdinè sa yo.

Ti gason ki mete men li sou bouch li.

asierromero/stock.adobe.com

Malia Jacobson / Fevriye 08, 2019

Kenbe dan timoun yo ansante pa depann sèlman sou bwose dan yo 2 fwa nan yon jounen ak Mennen yo kay dantis (ki dwe kòmanse lè yo laj 18 mwa). Anplis ke y’ap pèdi dan, ak kari dantè, anpil timoun gen pou fè ekperyans ki gen rapò ak dan – tankou yon dan kase oswa youn ki vin gri sanzatann.

Yon jèn ti gason ki ap ri.

digitalskillet1/stock.adobe.com

Malia Jacobson / Fevriye 08, 2019

Si pitit ou ta gen dant ki gate, yo pa poukont yo. Dapre American Academy of Pediatric Dentistry, kari dantè se youn nan maladi ki pi popilè nan mitan timoun, sa depase pwoblèm manje.

Yon jèn tifi ki kenbe yon papye ki gen desen yon kè valanten.

yanadjan/stock.adobe.com

Denise Yearian / Fevriye 08, 2019

Laj pou timoun yo kòmanse gen santiman womantik varye anpil. Kèk ladan yo, kòmanse ak santiman sa yo nan fen lane klas elemantè yo; pou kèk lòt, se nan kolèj.

Jèn ti fi ki ap li yon liv avèk kè kontan.

Stephen Coburn/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Timoun ki ap li liv ak kè kontan.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Manman ki ap li ak pitit li.

canovass/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Janvye 03, 2019

Vizite mond lan, fè nouvo zanmi epi dekouvri yon bagay sou tèt ou ke’w pat janmè, janmè sipoze. Pouvwa pou fè tout bagay sa yo ak plis toujou se nan li liv w’ap jwenn li, ou ka separe sa ak timoun yo chak jou. Nou gen yon lis byen òganize pou ou kote ou ka kòmanse...

Ti gason ki ap chante epi ki ap jwe gita.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Novanm 09, 2018

Nòmalman tè timoun chita pou ekri nòt pou di mèsi kapab pa fè pati jounen an ankò, men aprann timoun yo rekonè jantiyès lòt moun enpòtan toujou – pa paske senpleman se pi bon bagay pou fè.