Parenting Our Children

Yon jèn ti fi jwi aprantisaj sou entènèt nan kay la.

Creativa Images/stock.adobe.com

Paran kab se premye pwofesè pitit yo men nan afè edikasyon anliy sa a ki sanble l pap janm fini an, anpil paran santi yo vin gen plis chay sou do yo 24 sou 24.

 Yon papa Afriken Ameriken pale ak pitit gason l 'sou yon ban.

Photo by WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Lè w wè senbòl rasis anndan bilding Capitol la ansanm ak bandwòl, mayo ak pwopagann rasis pandan revòlt mwa janvye a  fè w vreman sonje ke peyi sa a pa ko fin pare pou l fini ak relasyon rasyal li yo.

 2020 te ane a nou relearened pran swen pitit nou yo.

Prostock-studio/stock.adobe.com

Prepare yon biwo sou kote yon timoun ki nan 2èm ane klas elemantè apre l pèdi yon dokiman li ekri nan pwogram Word. Monte bekàn ak timoun yo sou wout Old Cutler Trail paske kounye a se antrènman vityèl yo fè pou ekip foutbòl yo a.

 Èske vaksen COVID-19 yo ap pare pou ane lekòl kap vini an?

Studio Romantic/stock.adobe.com

Fen 2020 rive ak pi bon nouvèl posib - devlopman, apwobasyon ak kòmansman vaksinasyon kont COVID-19 la. Epi pandan ke konte a kòmanse aplike yon plan vaksinasyon toupatou, plan sa a, jis kounye an, timoun yo pa enkli ladan l, omwen, pa sou yon gwo degre.

Yon fanmi selebre Jou Aksyon de Gras pa nòmalman vizite fanmi yo.

irissca/stock.adobe.com

Fèt Thanksgiving rive sou nou e nou tout pa kab tann pou nou selebre ak fanmi nou ak zanmi nou pandan yon ane ki te difisil anpil, pou nou pa di plis.

 Yon jèn ti gason balanse yon drapo Ameriken ak yon mask sou li.

Christine Glade/stock.adobe.com

Dapre yon etid Southern Poverty Law Center (Sant Lwa Sou Povrete Nan Sid La) te fè, enpak Eleksyon prezidansyèl 2016 la sou timoun nou yo te enkyetan.

Jèn ti fi selebre Halloween nan yon fason ki an sekirite anndan kay la pandan Halloween.

Photo by ShunTerra/stock.adobe.com

Nan mwa avril denye, anpil nan nou te fèk konnen kijan jou ferye yo tankou (Pak, Jou Delivrans oswa Ramadan) tap ye pandan pandemi koronavirus la.

 Timoun yo kòmanse pwosesis pou retounen nan lekòl an pèsòn.

VAKSMANV/stock.adobe.com

Gouvènè Florid Ron DeSantis te anonse nan kòmansman mwa sa a ke Konte Miami-Dade te antre nan 2èm Faz plan pou relouvri leta a, lè konsa sa ouvri chemen pou elèv yo ka tounen lekòl an pèsòn.