Parenting Our Children

Yon ti fi ki ap souri pandan li ap manje nan lekòl la.

pressmaster/stock.adobe.com

Kisa ou pi renmen nan Kantin lekòl la?

Jounen Pitza  epi ou jwen lèt chokola oswa salad nenpòt jou.    
Oli, 7 lane

Sa mwen pi renmen nan kantin lekòl la se chita ak zanmi epi pale epi manje
Jeremiah, 7 lane

 Kat men anbouteyaj ansanm sou ponyèt yo.

Anna/stock.adobe.com

Paran se travay ki bay plis rekonpans nan listwa, epi se li ki ansyen. Men li pi di tou (sèlman moun ki pa paran yo ki p’ap dakò). Pafwa sa konn difisil anpil – travay, finans, tan, epi pafwa se pitit pa’w menm ki konn ap fè konspirasyon kont ou.

Yon papa k’ap bay pitit li leson.

Joshua Resnick/stock.adobe.com

Etid montre montre ke timoun yo travay pi byen lekòl lè paran yo pi aktif nan vi yo.

Timoun yo jwe ak chen pandan y ap manman li.

WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com

Gen moun ki moun di posede yon animal domestic se yon altènatif olye pou yo ta genyen timoun. Gen lòt ki ensiste pou di ke bèt yo se pitit yo.

 Papa kenbe men pitit fi a.

Viacheslav Iakobchuk/stock.adobe.com

Nou tout te timoun yon lè. Donk nou tout sonje moman sa yo kote nou pat ka kwè kòman nou te diferan ak paran nou. Jan nou te konn abiye. Jan nou te konn danse. Sa nou te renmen fè.

Yon ti gason ki raz kouche tèt li sou bra’l.

esthermm/stock.adobe.com

Kisa ki fè yon bagay raz?

Lè pa gen ase kominikasyon, mouvman ak aktivite pwatik.
Kyle, 9 lane

Menm bagay la ki ap repete, ke ou fè ou refè epi pa gen ankenn chanjman.
William, 6 lane

Manman ak pitit gason boutik rabè.

Felix Becerra

Pi gwo pwogram ki chaje ak resous ki reyini plis fanmi ak zanmi nan Miami se yon evenman ke’w paka rate si’w se founisè, paran, epi nòmalman, timoun yo, yo tout reyini nan Miami-Dade County Fair sòti 10 è nan maten pou 5 è nan apremidi, Samdi, 7 Septanm.

Yon manman ap revise yon aplikasyon sou telefòn li ak timoun li yo.

Gorodenkoff/stock.adobe.com

Siveye paj rezo sosyo timoun ou yo epi ede itilize li ankerite enpòtan menm jan ak lè w’ap montre travèse lari. Men 5 aplikasyon ki kapab ede’w fè sa.