Parenting Our Children

Twa ti fi kè kontan, bra yo leve anlè pou montre viktwa.

saksit/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Mas 13, 2019

Claressa Shields Fèt nan Flint, Michigan, nan lane 1995

Ti gason kè kontan sou yon gwo balon ki gen koulè lakansyèl nan on pisin.

famveldman/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Mas 13, 2019

Dapre Injury Free Coalition for Kids of Miami (www.injuryfree.org), se blesi ki pa entansyonèl ki se premye koz lanmò timoun laj 1 pou rive 12 lane nan Konte Miami-Dade. Anpil nan ensidan sa yo ka rive lakay nou.

Siy rouj klere, vè ak oranj ki ap li Black History Month.

terryleewhite/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Fevriye 08, 2019

Enspire pitit ou – ak tèt pa’w – avèk istwa ekstraòdinè sa yo.

Ti gason ki mete men li sou bouch li.

asierromero/stock.adobe.com

Malia Jacobson / Fevriye 08, 2019

Kenbe dan timoun yo ansante pa depann sèlman sou bwose dan yo 2 fwa nan yon jounen ak Mennen yo kay dantis (ki dwe kòmanse lè yo laj 18 mwa). Anplis ke y’ap pèdi dan, ak kari dantè, anpil timoun gen pou fè ekperyans ki gen rapò ak dan – tankou yon dan kase oswa youn ki vin gri sanzatann.

Yon jèn ti gason ki ap ri.

digitalskillet1/stock.adobe.com

Malia Jacobson / Fevriye 08, 2019

Si pitit ou ta gen dant ki gate, yo pa poukont yo. Dapre American Academy of Pediatric Dentistry, kari dantè se youn nan maladi ki pi popilè nan mitan timoun, sa depase pwoblèm manje.

Yon jèn tifi ki kenbe yon papye ki gen desen yon kè valanten.

yanadjan/stock.adobe.com

Denise Yearian / Fevriye 08, 2019

Laj pou timoun yo kòmanse gen santiman womantik varye anpil. Kèk ladan yo, kòmanse ak santiman sa yo nan fen lane klas elemantè yo; pou kèk lòt, se nan kolèj.

Ti gason ki ap chante epi ki ap jwe gita.

Africa Studio/stock.adobe.com

Elisa Chemayne Agostinho / Novanm 09, 2018

Nòmalman tè timoun chita pou ekri nòt pou di mèsi kapab pa fè pati jounen an ankò, men aprann timoun yo rekonè jantiyès lòt moun enpòtan toujou – pa paske senpleman se pi bon bagay pou fè.

Pwofesè k’ap montre yon paran travay pitit li.

Freedomz/stock.adobe.com

Denise Yearian / Novanm 09, 2018

Chak kòmansman ane lekòl yo, paran yo rantre nan yon alyans ki pra’l afekte siksè ane lekòl pitit yo. Patenarya paran-pwofesè a kòmanse lè timoun yo rantre nan pòt lekòl, vre kowoperasyon paran-pwofesè kòmanse fèt nan konferans yo.