Parenting Our Children

Yon papa ak granpapa lite pou kontwòl yon timoun.

Photo: fizkes/stock.adobe.com

Y ap ofri pitit pitit yo yon twazyèm ti bonbon – kòm manje midi. Yo pa kite timoun yo pran ti repo yo abitye pran pandan jounen an. Granparan kapab itil anpil, se yon bon jan resous pou paran – men tou yo kab difisil pou jere!

 Yon manman Panyòl prepare yon repa ak pitit gason l 'ak pitit fi

Photo by Akarawut/stock.adobe.com

Nou ta ka padonnen paran yo ak moun kap bay swen yo paske yo konsantre plis enèji sou tounen lekòl anba restriksyon COVID-19, epi bay yo konsèy anvan retou lekòl an pèsòn.

 Yon ti gason Afriken Ameriken akeyi zanmi Panyòl li sou pou yon playdate.

Monkey Business/stock.adobe.com

Piske gen vaksen disponib pou timoun 12 an ak sa ki pi gran (e nou ann espwa ap genyen pou timoun 2 an a 11 an tou pou fen vakans lan), paran ka plis eseye fè yo pran vaksen an lè pitit yo gen randevou pou y al jwe ak zanmi, si yo pa t gentan fè sa deja.

Yon ti fi Afriken Ameriken monte yon otobis sou wout la nan lekòl la.

seanlockephotography/stock.adobe.com

Kòm paran ak moun kap bay swen ap prepare pou pitit yo tounen nan salklas pou tout jounen depi pandemi an, pral gen difikilte okòmansman.

 Yon jèn ti gason Latino gaye bra l 'nan kè kontan.

Jasmin Merdan/stock.adobe.com

Pran san w pou w apresye sa w genyen. Jwi lavi a jodi a. Fè sa ki enpòtan. Imajine w ap danse konpa epi ou fè yon bèl pa. Se tout bagay sa yo nou di pitit nou fè – menm si nou ka gen difikilte pou n fè yo nou menm. Men, ki sa yo vle di si nou ale pi lwen pase pawòl sa yo nou abitye tande yo?

 Yon timoun Afriken Ameriken chita anlè zepòl papa li.

Akarawut/stock.adobe.com

Pandan n ap re-sòti deyò nou pa ta vle panse sou lapè, enkyetid ak laterè koronavirus la. Si nou panse sou lavi nou pandan tan tan sa a, n ap remake anpil bagay ki te pase 15 mwa dènye yo pat tèlman mal. Kèk nan yo te bon.

 De tifi jwi dlo a sou flote.

Alena Ozerova/stock.adobe.com

Kòm ete a preske rive, anpil timoun anvi retire mask yo, al jwe, al nan kan, epi detann tankou se 2022 . Men si yo vaksine ou pa, paran dwe asire pitit yo pran prekosyon swa sou entènèt oswa nan pisin.

 Yon jèn ti fi pran yon vaksen vaksen.

Peakstock/stock.adobe.com

Avèk planifikasyon ki fèt pou tout timoun tounen lekòl an pèsòn lè lekòl ouvè ann out nan tout peyi a, epi nan Miami-Dade County, paran ap mande tèt yo nan ki pwen y ap pwoteje timoun yo lè yo tounen lekòl la? Erezman, paran yo ak timoun yo kab reponn kesyon sa a yo menm.