The Children's Trust Youth Advisory Committee at the Florida State House in Tallahassee

Youth Advisory Committee

Youth Advisory Committee (YAC) The Children's Trust la, ki ouvri pou elèv lekòl segondè ki nan Konte Miami-Dade, se yon pwogram lidèchip pou jèn ki la pou nouri pwochen jenerasyon k'ap pote chanjman ki pwomèt chanjman pozitf nan tèt pa yo, nan kominote yo ak nan mond lan. Ak reyinyon regilye, fòmasyon defans ak sèvis fòmasyon pratik, etidyan YAC yo pase ane lekòl la ap etidye pwogram lidèchip ak defans. Genyen apeprè 60 timoun k’ap patisipe kounye’a nan twa branch avèk menm misyon an: YAC Nò a, YAC Sid la epi YAC Santral la; patisipan yo dwe reponn ak egzijans kantite lè sèvis kominotè lekòl yo. Pwen enpòtan pandan ane a gen ladan’l yon vwayaj prentan pou al Tallahasee pandan Children’s Week (Semenn Timoun) pou vizite “capitol” la, kontre ak lejislatè yo epi y’ap kapab fè ekperyans kijan pwosesis politik la fèt, epi ale nan PeaceJam Southeast Regional Conference la ki nan lakou inivite FSU a.

Pou plis enfòmasyon Imèl YAC@thechildrenstrust.org.

Ane 2018-19 YAC la: Klike la pou Ka Aplike Sou Entènèt Jodi’a!

Kestyon Yo Poze Souvan (pdf)