Summer Camps

Summer Camps

Jwenn youn pou pitit ou jodi a! 

Chèche Yon Kan Vakans^

Kan ete ak aktivite ete enpòtan anpil pou kenbe timoun nou angaje, an sekirite epi aprann pandan epòk lekòl nòmal pa korive. The Children's Trust, founisè l yo ak patnè l yo fè efò pou ofri yon varyete opsyon diferan gratis ou bon mache nan tout konte a pou satisfè plizyè enterè ak bezwen timoun ak fanmi yo. 

Elèv 3èm ak 4èm ane lekòl segondè ki vle gen eksperyans travay reyèl anvan yo diplome, ka tcheke Summer Youth Internship Program(Pwogram Estaj Ete Pou Jèn)(SYIP), ki matche elèv ak konpayi e òganizasyon Miami-Dade. Estaj la ap dire 5 semèn peye kap bay yo eksperyans entèvyou pou travay, pwojè reyèl ki benefisye anplwayè yo, ak konesans pwofesyonèl. Pou plis enfòmasyon, tcheke miamiinterns.org.

Pou plis enfòmasyon sou enpòtans kan ete ak aprantisaj pandan ete, tcheke atik sa yo:

* Kan Lete, Estaj Fè Timoun Aprann Olye yo Regrese
* Chwazi Kan Kap Bon Pou Pitit Ou