Child care reading class

Photo by Victor Rojas, Wise Wolf Media

Miami-Dade Campaign for Grade-Level Reading

Miami-Dade Grade Level Reading Campaign Logo^

The Children’s Trust fasilite Lekti Baze Sou Nivo Klas Lekòl Nan Miami-Dade (MDGLR angle) ki se yon kowalisyon manm kominote a ki gen ladan l ajans, òganizasyon, founisè, enstitisyon ak endividyèl, ki rankontre regilyèman ak objektif pou elve nivo alfabetizasyon pou tout timoun nan Konte Miami-Dade la. Manm kolaborasyon an rankontre chak de mwa pou ogmante resous yo, agrandi patenarya kominotè yo, ogmante sipò pou tibebe anvan, pandan ak apre lè lekòl yo atravè zefò alfabetizasyon ki koresponn ak twazyèm ane lekòl. Pou asire chak patnè gen plas yo bò tab la, kanpay la fòme ak twa komite, Preparasyon Pou Lekòl, Kapasite Ki Diminye Pandan Lete e Apre Lekòl, Asistans ak Sante,

Resous

Fò w patisipe nan kesyonè Kanpay MDGLR pou konprann pi byen domèn alfabetizasyon Miami-Dade la. Se patnè innovatè Kanpay la yo ye paske se yo ki kreye yon bwat zouti alfabetizasyon pou itilize pandan w lakay ou ki ka pwepare w pou ane soklè a. Yo kreye tou yon konkou anyèl ki rele Summer Battle Of the Books pou ankouraje lanmou pou lekti pandan tout mwa ete yo pou evite pèt aprantisaj la vin konsiderab.

Pou patisipe nan pwochen reyinyon Kanpay MDGLR, tcheke kalandriye kominotè a pou dat ak lè a.

Accolades

  • 2012 Pacesetter Honors - Read to Learn
  • 2020 Pacesetter Honors - Summer and Afterschool
  • 2019 Pacesetter Honors - Meeting Fiscal Challenges
  • 2021 Pacesetter Honors - Advancing Early School Success

"Kòm yon ansyen pwofesè, administratè, Sirentandant Adjwen ak manm Komisyon Konsèy Lekòl, konsantrasyon Mari Tere Rojas 'sou timoun piti yo te toujou anndan kè li. Se poutèt sa li vrèman apresye sa komite w yo ap fè pou fòme paran yo pou yo ka li ak efikasite pandan aktivite lekti ak pitit yo. ” 
- Milagros Hernandez Ed.D., Biwo Mari Tere Rojas, Manm Komisyon Konsèy Lekòl , Distri 6, Lekòl Leta Konte Miami-Dade

"Patisipasyon nan Kanpay Miami Dade GLR la te bay yon opòtinite pou kolabore ak yon gwoup konpetan ki enfòme pwòp konesans mwen sou bezwen ak apwòch pou adrese bezwen paran timoun laj 0-5 an."
 - Nadeige Theresias-Joisil, Sant La Haitian Neighborhood Center

“Patenarya Sistèm Bibliyotèk Piblik Miami-Dade ak MDGLR te ede nou gaye nouvèl sou inisyativ MDPLS la. Li te patikilyèman enpòtan pandan pandemi an. Travay ansam ak Komite Preparasyon Lekòl la pou devlope bwat zouti a te enspire m. Devouman ak antouzyasm lòt òganizasyon yo ak manm komite a ki te konsantre sou bezwen timoun yo ak paran yo te fèm plezi. " 
- Jennifer Shipley, Manadjè Operasyon Bibliyotèk, Sistèm Bibliyotèk Piblik Miami Dade

“Travay ak Kanpay Lekti Nivo Klas Miami-Dade la te transfòmasyon pou The Lucy Project. Nan kominote sa a, nou te dekouvri lidè devwe ki mete anpil efò pou alfabetizasyon ak enpak pwofon li sou lavi tiomun yo. Ansanm, n ap avanse misyon nou pou bay timoun yo pouvwa gras a alfabetizasyon, e mwen rekonesan pou opòtinite ak koneksyon patenarya sa a pote nan Pwojè Lucy la.”
- Sandra Bermudez, The Lucy Project 

Miami-Dade Grade Level Reading Partner logos^