Health Teams in School

School Health Team - Injured girl on wheel chair

The Children's Trust, ki mete ansanm ak Miami-Dade County Public Schools epi Miami-Dade County Health Department, devlope inisyativ sa pou pote sèvis pwogram swen sante konplè sa yo nan tout lekòl Miami-Dade yo pou amelyore aksè pou gen bon kalite swen sante.

Lekòl yo plen ak ekip pwofesyonèl ki gen ladan yo yon enfimyè oubyen yon doktè epi yon travayè klinik sosyal ki gen lisans. Lekòl ki gen anpil enskripsyon kapab ogmante pèsonèl yo avèk èd yon enfimyè aktif ki gen lisans.

Sèvis ekip sante nan lekòl yo gen ladan yo:

  • Yon nivo swen ki koòdone

  • Konsiltasyon ak evalyasyon sante elaji

  • Sèvis sante mantal ak konpòtman

  • Konsèy sou nitrisyon ak sante

  • Pi bon aksè ak doktè prensipal

  • Sèvis sante pou elèv ki pa gen asirans ak lòt opsyon

  • Sèvis swen ijans/CPR

  • Kontwòl maladi kronik

  • Vaksinasyon

Contacts

Resous Yo