Book Club

Nan nouvo The Children’s Trust Book Club la ap vini ankò ak kèk nouvo liv gratis, chak mwa, kote y ap voye yo ba wou palapòs pou tout timoun nan Miami-Dade County ki fèk fèt rive nan laj 5 an. Paran kapab enskri pitit yo nan pogram sa a depi yo fèk fèt rive sou katran edmi. Tout manm klib liv la ap resevwa yon nouvo liv chak mwa ann Angle oswa an Panyòl ansanm ak yon liv egzèsis pou paran, liv sa a gen enfòmasyon ak sijesyon sou kouman paran kab sèvi ak liv sa yo ansanm ak pitit yo. Liv yo ap gen istwa klasik, liv ki resevwa prim, ak liv ki gen anpil foto pou timoun ki tou piti. Yo chwazi tout liv yo espesyalman pou ede timoun devlope premye ladrès yo bezwen pou yo aprann li pou yo kab pare pou lekòl, epi sitou, pou yo kab pran plezi yo ap li ansanm ak tout fanmi yo!

Lè ou resevwa liv ou a, pataje sou Facebook ou, Twitter oswa Instagram! Mete slogan The Children's Trust epi itilize #TCTBookClub!

Se òganizasyon The Children's Trust ak Miami-Dade Family Learning Partnership ki finanse pogram liv sa a epi se yo ki jere pogram nan tou.

Antre Book Club La

Tanpri Sonje: The Children's Trust Book Club la a fè efò delivre liv chak mwa bay chak manm. Nou konnen kijan li enpòtan pou resevwa liv yo pou pitit ou yo chak fwa. Malerezman, nou gen yon ti reta nan resevwa liv yo. Tanpri konnen ekip nou an ap travay san pran souf pou voye yo pi vit ke posib. Mèsi pou pasyans ou.

Koutmen

 • Kesyon Moun Poze Souvan
 • Si w ta bezwen yon koutmen ak klib liv la, ou kab ekri nou sou imel, voye non ou, adrès imel pa wou, nimewo telefòn ou, epi voye kesyon ou genyen an oubyen kòmantè ou vle fè a nan adrès imel sa a bookclub@thechildrenstrust.org.
 • Enskri pou ka voye pa tèks mesaj youn nan mo sa yo 786.460.CLUB (2582): "Read" pou liv nan lang angle, "Leer" pou liv an panyòl, oswa "Liv" pou kòmanse ak liv nan lang angle epi sak yo dwe mete sou yon lis datant pou liv an kreyòl ayisyen ki pral vin disponib nan 2021.

Preparasyon pou Kindègadenn

 • Lis kontwòl
 • ANN PARE N Pou n al Nan Jadendanfan
 • Kindègadenn nan lekòl leta Miami-Dade County yo

Telechaje (pdf)

Devlopman Timoun

CDC - Aprann Siy yo. Aji Bonè
Pitit ou a ta dwe rive nan etap enpòtan nan jan li jwe, aprann, pale, aji ak deplase. Swiv devlopman pitit ou epi aji bonè si ou gen yon enkyetid lè w sèvi ak zouti e materyèl yo sou sit sa a.
Klike la a pou plis detay

Zewo a twa - laj ak etap
Aprann sou ladrès ak konpòtman ou ka atann de tibebe w la nan chak etap depi nesans rive nan 3 zan e dekouvri nouvo jan pou soutni kwasans ak devlopman enteresan sa a.
Klike la a pou plis detay

Moun Andikape

Si ou menm oswa pitit ou gen vizyon limite oswa pa fin tande byen, ou ka jwi li liv ak pitit ou lè ou gen aksè a liv fòmate ki abòdab oswa gratis ki gen gwo lèt, ki dijital, odyo ak bray. Men kèk resous sit entènèt pou fè w kòmanse:

 • www.aph.org
  Liv enprime /Liv bray gratis pou timoun ki poko gen sis zan ki avèg oswa ki gen pwoblèm vizyèl.

 • www.bookshare.org
  Liv Elektwonik (e-books) - gratis pou moun ki gen yon andikap kalifyab ak lekti oswa pèsepsyon, yon andikap vizyèl, oswa yon andikap fizik ki afekte kapasite yo pou li travay enprime.

 • www.accessiblebookcollection.org
  Anpil enfòmasyon ak resous pou moun ki gen pwoblèm vizyèl ak liv, e aksè a teknoloji.

 • www.rmtcdhh.org
  RMTC-D / HH distribye atravè Medya ak Bibliyotèk ki Prete, materyèl ak videyo gratis ki gen tit epi ki siyen bay paran elèv ki soud ou ki pa tande byen.

 • eafchildren.org/
  Dè santèn de videyo gratis nan American Sign Language (ASL) (Lang Siy Ameriken) ki retrase liv timoun pi renmen pa laj.

 • www.fimcvi.org
  Pwogram Liv Scholastic FIMC-VI anvizaje pou lektè bray emèjan yo.

  Resous adisyonèl pou timoun andikape: www.thechildrenstrust.org/content/children-disabilities.

Miami-Dade Family Learning Partnership - Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe (ELCMDM) - Miami-Dade Community Action and Human Services Department (CAHSD) Head Start / Early Head Start - Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) - Healthy Start Coalition of Miami-Dade - FIU - Miami-Dade Cunty Public Libraries - Reach Out & Read - UHealth Jackson's Children's Care