Giralda the Giraffe

Book Club

Mèsi pou enterè ou nan Children's Trust Book Club ak angajman w pou asire pitit ou yo sou bon chemen pou prepare yo pou jadendanfan. Anrejistreman jeneral yo ap an reta paske nou gen yon gwo kantite enskripsyon epi nou ka bay plis pase 40,000 manm klib liv nou yo bon jan kalite sèvis. Tanpri, tcheke pou wè si nou louvri enskripsyon klib liv la pwochen fwa.


 

Nan The Children’s Trust Book Club la ap vini ankò ak kèk nouvo liv gratis, chak mwa,    
kote y ap voye yo ba wou palapòs pou tout timoun nan Miami-Dade County ki fèk fèt rive nan laj 5 an.

Pou tout manm aktyèl yo, klike anba a pou jwenn aksè nan kont ou ki egziste deja.

Pou ki moun Book Club la ye?    
Paran kapab enskri pitit yo nan pogram sa a depi yo fèk fèt rive sou katran edmi. Tout manm klib liv la ap resevwa yon nouvo liv chak mwa ann Angle oswa an Panyòl ansanm ak yon liv egzèsis pou paran, liv sa a gen enfòmasyon ak sijesyon sou kouman paran kab sèvi ak liv sa yo ansanm ak pitit yo. Liv yo ap gen istwa klasik, liv ki resevwa prim, ak liv ki gen anpil foto pou timoun ki tou piti. Yo chwazi tout liv yo espesyalman pou ede timoun devlope premye ladrès yo bezwen pou yo aprann li pou yo kab pare pou lekòl, epi sitou, pou yo kab pran plezi yo ap li ansanm ak tout fanmi yo!

Lè ou resevwa liv ou a, pataje sou Facebook ou, Twitter oswa Instagram! Mete slogan The Children's Trust epi itilize #TCTBookClub!    
Se òganizasyon The Children's Trust ak Miami-Dade Family Learning Partnership ki finanse pogram liv sa a epi se yo ki jere pogram nan tou.

Akòz disponiblite limite, pafwa nou pa kapab bay liv la nan lang ou te mande a. Nou konprann jan li enpòtan pou w kontinye ankouraje ak favorize devlopman lang Panyòl la lakay ou. Lè liv panyòl yo pa disponib, nou vreman sijere w itilize imaj ki nan liv la pou kreye pwòp istwa w lè w dekri ak montre sa nou tou de ka wè sou chak paj. Pou plis sijesyon sèvi ak gid lekti bileng pou paran ki enkli nan pake a.

 

Koutmen

 

Resous Alfabetizasyon Bonè

 

Preparasyon pou Kindègadenn

  • Lis kontwòl
  • ANN PARE N Pou n al Nan Jadendanfan
  • Kindègadenn nan lekòl leta Miami-Dade County yo

Telechaje (pdf)

Devlopman Timoun

CDC - Aprann Siy yo. Aji Bonè    
Pitit ou a ta dwe rive nan etap enpòtan nan jan li jwe, aprann, pale, aji ak deplase. Swiv devlopman pitit ou epi aji bonè si ou gen yon enkyetid lè w sèvi ak zouti e materyèl yo sou sit sa a.    
Klike la a pou plis detay    

Zewo a twa - laj ak etap    
Aprann sou ladrès ak konpòtman ou ka atann de tibebe w la nan chak etap depi nesans rive nan 3 zan e dekouvri nouvo jan pou soutni kwasans ak devlopman enteresan sa a.    
Klike la a pou plis detay

Moun Andikape

Si ou menm oswa pitit ou gen vizyon limite oswa pa fin tande byen, ou ka jwi li liv ak pitit ou lè ou gen aksè a liv fòmate ki abòdab oswa gratis ki gen gwo lèt, ki dijital, odyo ak bray. Men kèk resous sit entènèt pou fè w kòmanse:

www.aph.org    
Liv enprime /Liv bray gratis pou timoun ki poko gen sis zan ki avèg oswa ki gen pwoblèm vizyèl.

www.bookshare.org    
Liv Elektwonik (e-books) - gratis pou moun ki gen yon andikap kalifyab ak lekti oswa pèsepsyon, yon andikap vizyèl, oswa yon andikap fizik ki afekte kapasite yo pou li travay enprime.

www.accessiblebookcollection.org    
Anpil enfòmasyon ak resous pou moun ki gen pwoblèm vizyèl ak liv, e aksè a teknoloji.

www.rmtcdhh.org    
RMTC-D / HH distribye atravè Medya ak Bibliyotèk ki Prete, materyèl ak videyo gratis ki gen tit epi ki siyen bay paran elèv ki soud ou ki pa tande byen.

eafchildren.org/    
Dè santèn de videyo gratis nan American Sign Language (ASL) (Lang Siy Ameriken) ki retrase liv timoun pi renmen pa laj.

www.fimcvi.org    
Pwogram Liv Scholastic FIMC-VI anvizaje pou lektè bray emèjan yo.

Resous adisyonèl pou timoun andikape: www.thechildrenstrust.org/content/children-disabilities.

Miami-Dade Family Learning Partnership - Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe (ELCMDM) - Miami-Dade Community Action and Human Services Department (CAHSD) Head Start / Early Head Start - Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) - Healthy Start Coalition of Miami-Dade - FIU - Miami-Dade Cunty Public Libraries - Reach Out & Read - UHealth Jackson's Children's Care