Book Club

Nan nouvo The Children’s Trust Book Club la ap vini ankò ak kèk nouvo liv gratis, chak mwa, kote y ap voye yo ba wou palapòs pou tout timoun nan Miami-Dade County ki fèk fèt rive nan laj 5 an. Paran kapab enskri pitit yo nan pogram sa a depi yo fèk fèt rive sou katran edmi. Tout manm klib liv la ap resevwa yon nouvo liv chak mwa ann Angle oswa an Panyòl ansanm ak yon liv egzèsis pou paran, liv sa a gen enfòmasyon ak sijesyon sou kouman paran kab sèvi ak liv sa yo ansanm ak pitit yo. Liv yo ap gen istwa klasik, liv ki resevwa prim, ak liv ki gen anpil foto pou timoun ki tou piti. Yo chwazi tout liv yo espesyalman pou ede timoun devlope premye ladrès yo bezwen pou yo aprann li pou yo kab pare pou lekòl, epi sitou, pou yo kab pran plezi yo ap li ansanm ak tout fanmi yo!

Lè ou resevwa liv ou a, pataje sou Facebook ou, Twitter oswa Instagram! Mete slogan The Children's Trust epi itilize #TCTBookClub!

Se òganizasyon The Children's Trust ak Miami-Dade Family Learning Partnership ki finanse pogram liv sa a epi se yo ki jere pogram nan tou.

Antre Book Club La

Koutmen

  • Kesyon Moun Poze Souvan
  • Si w ta bezwen yon koutmen ak klib liv la, ou kab ekri nou sou imel, voye non ou, adrès imel pa wou, nimewo telefòn ou, epi voye kesyon ou genyen an oubyen kòmantè ou vle fè a nan adrès imel sa a bookclub@thechildrenstrust.org.
  • Enskri pou ka voye pa tèks mesaj youn nan mo sa yo 786.460.CLUB (2582): "Read" pou liv nan lang angle, "Leer" pou liv an panyòl, oswa "Liv" pou kòmanse ak liv nan lang angle epi sak yo dwe mete sou yon lis datant pou liv an kreyòl ayisyen ki pral vin disponib nan 2021.

Preparasyon pou Kindègadenn

  • Lis kontwòl
  • ANN PARE N Pou n al Nan Jadendanfan
  • Kindègadenn nan lekòl leta Miami-Dade County yo

Telechaje (pdf)

 

Andikap

Si ou gen poblèm wè oswa ou gen poblèm tande ou kab amize w li kèk liv an bray ak pitit ou. Ou kab jwenn kèk liv an bray ki pa koute chè oswa ki gratis, ou kab jwenn kèk liv ki anrejistre tou oswa kèk liv dijital pou w koute. Pou w jwenn plis ransèyman kontakte biwo Parent to Parent of Miami nan 305.271.9797 oubyen the Miami-Dade Family Learning Partnership nan 305.891.7323. Pou w kòmanse ou mèt al tcheke sit wèb sa yo:

Miami-Dade Family Learning Partnership - Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe (ELCMDM) - Miami-Dade Community Action and Human Services Department (CAHSD) Head Start / Early Head Start - Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) - Healthy Start Coalition of Miami-Dade - FIU - Miami-Dade Cunty Public Libraries - Reach Out & Read - UHealth Jackson's Children's Care