Family Expo!

Family Expo!

Family Expo ap vini nan katye w!

The Children's Trust Family Expo ap dewoule nan kominote a ak twa evènman nan divès kote pandan diferan jou pou atire ak sètènte laplipa popilasyon divè nou an. Pi bon chans pou fanmi yo kontinye konekte ak gwo rezo founisè Trust la ansanm ak lòt ajans kominotè e òganizasyon k ap sèvi yo se toujou nan Family Expo a.

Evènman Family Expo a nan alantou Miami-Dade County pral gen anpil antouzyas, amizman ak resous pou tout moun kap patisipe. Evènman Family Expo yo toujou gen prezantasyon ki mete aksan sou e sou gadri, pwogram apre lekòl, atizay/espò, STEM, sante ak byennèt, popilasyon espesyal, sèvis fanmi, elatriye. Ekspozisyon an atire milye vizitè chak ane. Ane sa a plizyè dat ak kote yo gen pou atire plis moun toujou! Evènman Pop-Up yo pral dewoule nan wikenn nan fen Jiyè ak Out pou rann li pi fasil posib pou fanmi yo patisipe, epi y ap aksesib a moun ki ta plis benefisye de resous disponib yo.

Family Expo se yon gwo opòtinite pou paran yo konnen richès resous ak opòtinite ki disponib pou pitit yo tankou pwogram apre lekòl ak anrichisman, edikasyon sou nitrisyon, prevansyon aksidan, pwogram pou timoun ak bezwen espesyal, enfòmasyon sou enskripsyon pre-K ak KidCare.

 

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri ekri nou nan Expo@TheChildrensTrust.org.