2019 Family Expo

Resous, Ransèyman Epi Amizman Pou Tout Fanmi an! ANTRE AK PAKIN GRATIS! Telefone nan 211 oubyen al sou sit sa a www.ToutTimoun.org si w bezwen plis ransèyman.

The Children's Trust Family Expo ap fèt pandan tout jounen a nan Miami-Dade Fair & Expo Center kote tout fanmi an reyini pou vin amize yo, aprann, epi pale ak espesyalis sante, sèvis sosyal ak lòt founisè ki ofri sèvis pou timoun. Evenman an ap gen ladan li plis pase 200 tant ki gen aktivite pou aprann ak distraksyon, ap gen jwèt pou timoun, tout sa gratis. Expo an atire plis pase 15,000 vizitè chak ane. 

Aktivite ki fèt espesyalman pou timoun tankou atis k’ap pentire  figi, kloun, janbdebwa, majisyen, rakontè istwa, pwodwi atizanal, jwèt kay rebondisman, mi ki fèt ak wòch pou grenpe, ak mizik epi pèfòmans. Ap genyen tou aktivite tounwa jwèt echèk ak tenis, ansanm ak plizyè karaktè liv istwa yo ki ap la. Fanmi yo kapab tou pran avantaj de tès depistaj gratis (Laj 1-12) ak kado ki ofri pa Colgate Bright Smiles Bright Futures.

Family Expo a se yon gwo okazyon tou pou paran yo dekouvri tout resous ak opòtinite ki disponib pou timoun yo tankou pwogram apre lekòl, pwogram edikatif sou nitrisyon, prevansyon pou aksidan, pwogram pou timoun ki bezwen atansyon espesyal, enfòmasyon sou enskripsyon pou jadendanfan avèk KidCare. Ap genyen tou yon ekspozisyon liv nan Family Expo a, pandan inite mobil yo ap ofri sèvis kominotè ak plizyè podyòm k’ap ofri tout kalite espektak, se sèten ke sa pra’l yon evenman inoubliyab pou tout fanmi an. 

Si ou gen nenpòt kesyon sou la Epozisyon pou tout Famni an, ekri nan expo@thechildrenstrust.org.

0

Detay Evenman Yo

Date: 
Septanm 7, 2019 - 10:00am to 5:00pm

Lokasyon

Add to My Calendar