Jwenn Yon Pwogram

Jwenn lis pou gadri, apre lekòl, kan ete, ak lòt pwogram nan gid ki lye anba a. Lis kategori pwogram nou yo ap kontinye grandi pandan nouvo mizajou vin disponib, kidonk tcheke souvan.

Pwogram Gadri Pou Timoun - Pwogram gadri pou timoun * Families Forward bous pou swen timoun^

Lòt Pwogram - Pwogram apre lekòl * Pwogram kan ete yo * Bezwen espesyal * Sipó Fanmi * Enskripsyon Benefis Yo^

Lòt Resous

Kòm pi gwo finanse pwogram apre lekòl, anrichisman jèn ak kan ete nan Miami-Dade County, Children's Trust ofri yon pakèt resous pou gwosès ak paran tou, aksè asirans sante, bon jan kalite aprantisaj bonè, sante ak nitrisyon, sèvis pou timoun ki gen bezwen espesyal, travay jèn, ak plis ankò. Pou lòt lis, paran ak moun kap bay swen yo kapab tou rele 2-1-1 pou pale ak yon operatè an Angle, Panyòl oswa Kreyòl Ayisyen, ki disponib 24/7.

Si w se paran oswa gadyen yon timoun andikape yo refize aksè a yon pwogram Children’s Trust finanse oswa ki gen yon pwogram apre lekòl oswa kan ete ki finanse pa Children’s Trust ki pa satisfè tout bezwen w, tanpri kontakte The Advocacy Network on Disabilities, liy asistans nan 786.360.3507.

Nou fè efò pou nou bay enfòmasyon egzat; sepandan, kote ak lòt detay ka varye. Si tout plas ki te finanse Trust nan yon pwogram patikilye yo te ranpli, plas adisyonèl yo ka disponib pou yon frè nan menm pwogram sa a. Tanpri kontakte pwogram yo dirèkteman pou plis enfòmasyon.