Yon papa souriyan ki kenbe jèn piti fi li.
digitalskillet1/stock.adobe.com

Sa Timoun yo Wè

Twa Swè pou Papa yo!

Kisa ki fè ou se yon bon papa?

Li montre ou kòman pou eksprime lanmou; li itilize mo ki janti, li montre konpasyon, li montre pou gen rekonesans epi gen kè kontan, li di verite epi montre kòman pou ede youn lòt.
Isaiah, 9

Li pran swen pitit li epi li rasire li ke yo etidye epi fè bèl nòt lekòl.
Ivan, 9

Kisa papa fè ke timoun yo renmen?

Mennen yo al peche pwason!
Lawrerre, 4

Kisa timoun yo ka fè pou papa yo?

Toujou di mèsi epi di silvouplè. Mwen rekonesan pou sa papa’m fè pou mwen alò se sa mwen fè.
Isaiah

Ba li gato ak balon!
Kran, 5

Papa mwen se yon kwafè epi li kanpe tout jounen, alòs mwen fè masaj pou pye li.
Damierez, 8

Sa fèt ansanm ak Fatherhood Task Force of South Florida.