Resous Sistèm Piblik

Ansanm ak patnè nou yo nan Florida Alliance of Children’s Councils and Trusts, nou devlope epi ankouraje lwa priyoritè sa yo.

Ou ka swiv pwoblèm sa yo ki aji sou timoun ak fanmi yo pandan Florida Legislative Session la nan:

Aprann konnen moun k’ap vote bagay enpòtan ki nan enterè ou:

Delegasyon Kongrè Federal
Eta

Sena Florid

Reprezantan Chanm Florid yo

Delegasyon Lejislatif Konte Miami-Dade

Lokal

Zouti

Itilize mwayen efikas sa yo pou kontakte lejislatè ou yo:

Men patnè nan domèn defans nou yo:

Eta
Lokal