Programs Guide App (Aplikasyon Dijital Gid Pwogram yo)

Programs Guide App - Boy practicing martial arts

Jwenn pwogram ki pi bon pou pitit ou nan Konte Miami-Dade avèk Programs Guide The Children's Trust la:

  • Plizyè santèn nouvo enfòmasyon pou apre-lekòl, pwogram k'ap benefisye jèn yo ak pwogram kan ete nan tout konte a
  • Aplikasyon ki nan twa lang – Angle, Espanyòl, epi Kreyòl Ayisyen
  • Pwogram ete ki anonse depi nan prentan; pwogram apre-lekòl ak k'ap benefisye jèn yo ki anonse depi nan fen epòk ete
  • Chèche ak mo kle, adrès, kòd zip oubyen kominote (tankou Little Havana, Carol City, Downtown Miami, ak lòt)
  • Pwogram ki akomode timoun ak jèn ki gen bezwen espesyal ki gentan idantifye
  • Atik espesyal ki bay konsèy ki nesesè pou paran

Get it on Google Play

Èske w se yon paran oswa yon pwogram ki ta renmen ajoute yon lis gid la? Imèl programsguide@thechildrenstrust.org.