Li Pou Apran Klib Liv

 

Se yon asosiyasyon liv gratis, chak mwa pou tout timoun ki gen 3 lane nan Konte Miami-Dade. Nan twazyèm lane fèt yo, tout timoun kapab resevwa lakay yo, yon liv gratis chak mwa. Timoun yo kapab anrejistre pou Read to Learn Book Club The Children's Trust la jiska 6 mwa anvan yo gen twa lane, epi nan mwa fèt yo, ane amizman ak aprann lan kòmanse. Gade video sa pou plis enfòmasyon.

Se The Children's Trust, Miami-Dade Family Learning Partnership ak Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe ki finanse epi kontwole Read to Learn Book Club la.

You must be logged in to register for the Book Club.
Login here if you have an account or Register for a User Account here
and return to this page to complete your Book Club registration.

Sipò

Tanpri pa bliye ke enskripsyon yo disponib pou yon mwa anvan katriyèm anivèsè timoun nan. Si'w bezwen èd pou Read to Learn Book Club, tanpri voye yon imèl ki gen non ou, adrès imèl ou, nimewo telefòn ou, ansanm ak kestyon oubyen kòmantè ou yo sou rtlbc@thechildrenstrust.org oubyen rele nan 305.891.7323.

Si ou genyen yon kont itilizatè, tanpri rantre nan kont ou epi apre sa, ale sou bouton vèt "anregistre" a anlè pou ou kapab mete enfòmasyon ou ajou.

Andikap

Si ou genyen yon andikap, ou gen pwoblèm nan je oubyen nan zòrèy ou ka li liv avèk pitit ou, ou ka jwenn liv ki fèt an bray, sa vle di ki gen yon ekriti espesyal pou moun ki avèg, liv ke ou ka tande ki pa twò chè oubyen ki gratis. Pou plis enfòmasyon kontakte Parent to Parent of Miami nan 305.271.9797 oubyen Miami-Dade Family Learning Partnership la nan 305.891.7323. Men kèk adrès sitwèb pou ou ka demare: