Yon ti fi ki ap souri pandan li ap manje nan lekòl la.

pressmaster/stock.adobe.com

Kantin Lekòl la, li bon oswa li pa bon

Opinyon Timoun yo

Kisa ou pi renmen nan Kantin lekòl la?

Jounen Pitza  epi ou jwen lèt chokola oswa salad nenpòt jou.    
Oli, 7 lane

Sa mwen pi renmen nan kantin lekòl la se chita ak zanmi epi pale epi manje
Jeremiah, 7 lane

Kisa ou pi pa renmen nan kantin lekòl la?

Sa mwen pi pa renmen se kafeterya ki gen move sant.
Avery, 9 lane

Picadillo! (yon manje panyòl)
Oli, 7 lane

Si’w te ka chanje yon bagay nan kantin lekòl la kisa li t’ap ye?

Fi k’ap sèvi a. Li pa janti avèk mwen
Finn, 10 lane

Mwen vle plis tan. Epi pafwa pi bon manje.
Jeremiah, 7 lane

Mwen t’ap chanje kantite tan repa nou pa gen ase tan pou nou manje.
Avery, 9 lane

Kisa ke ou konsidere kòm yon manje ki bon pou sante?

Salad, li bon pou sante, epi li genyen tout nitrisyon yo. 
Oli, 7 lane

Yon manje ki bon pou sante se fwi ak ligim. Pwason, dlo kokoye ak lèt tou.
Jeremiah, 7 lane

Tèks sa fèt avèk patisipasyon Fatherhood Task Force of South Florida.