Enfòmasyon Sou Nou

Enfòmasyon Sou Nou

The Children's Trust se yon òganizasyon sipò finansye ki soti nan enpo pwopriyete, gras ak votè referandòm 2002 a. Misyon nou se met ansanm ak kominote a pou nou planifye, defann epi bay sipòte plan k'ap amelyore lavi tout timoun ak fanmi nan Konte Miami-Dade. Nou anvizaje yon kominote k'ap travay ansanm pou ofri fondasyon esansyèl yo pou pèmèt chak timoun rive jwenn tout potansyèl yo.

 

 

Rapò Anyèl pou Ane Fiskal 2021-2022
 
2021-2022 Enfografi Enfomatik Anyèl

 

2023 Kad Estratejik


Achiv Rapò Anyèl

Ane Fiskal 2020-2021 | Pwen esansyèl 2020-2021   
Ane Fiskal 2019-2020 | Pwen esansyèl 2019-2020   
Ane Fiskal 2018-2019   
Ane fiskal 2017-2018   
Ane fiskal 2016-2017

Etik

Vizite sitwèb Florida Commission on Ethics epi chwazi "Research > Ethics Laws."