Teens advocating in the Florida State House of Representatives

Defans

The Children's Trust travay pou reprezante, ankouraje, defann epi pwoteje dwa timoun ak fanmi yo nan politik sou teren an, pou rasire ke moun ki ap pran desizyon lokal, eta oubyen federal pou konsidere bezwen yo dabò. Nou vle tounen v Advocacy wa sila ki pa gen vwa yo, sila k’ap soufri epi ki pi frajil nan kominote a.

Ou menm, tou, ka tounen yon bon defansè – epi yon ti kal konesans ka ede anpil. Pou mande yon fòmasyon nan domèn defans dwa oubyen yon prezantasyon pou group ou oubyen òganizasyon ou, ranpli fòm senp entènè sa.

To request an advocacy training or presentation for your group or organization, fill out this simple online request form.