Timoun yo jwi tèt yo nan yon kay rebondisman nan Timoun Trust Fanmi Ekspozisyon an.

Photo by Gregory Reed

The Children's Trust Family Expo la Tounen, epi li Miltipliye!

Evenman anyèl la tounen men ak nouvo fòma angajman
Evenman anyèl la tounen men ak nouvo fòma angajman

Family Expo anyèl The Children’s Trust la te youn pami tout lòt evenman ki te anile oswa sispann pandan pandemi kowonavirus lan nan 2020. Jis lè kominote a te ka pi itilize resous ak enfòmasyon ak plezi nan evenman sa a, li te wete sa nan men nou akòz distans sosyal ak pwotokòl sekirite.

Si gen yon evenman ki ka siyale retou nòmalite nan lavi nou (oswa preske!), se Family Expo a, e The Children’s Trust fyè anonse retou l. Pou asire evènman ane sa a fèt pou moun ki pi bezwen li, ap gen kat ekspozisyon ki pral fèt nan tout Miami-Dade County. Chak Ekspozisyon pral gwo tankou ekspozisyon ane anvan yo. Yo tout ap gen menm nivo antouzyas, plezi ak resous espesifik pou katye patikilye yo.

Evenman Family Expo Pop-Up yo ap fèt lè Samdi e ap gen ekspozisyon ki mete aksan sou swen pou timoun, pwogram apre lekòl, atizay /espò, STEM, sante ak byennèt, popilasyon espesyal, sèvis fanmi, ak plis ankò. Evenman Pop-Up yo ap fèt lè wikenn nan fen mwa Out ak nan tout mwa Septanm. Lè sa a lap pi fasil pou fanmi yo patisipe epi moun ki ta plis benefsye de resous yo ap gen miyò aksè.

Anplis de sa, evènman yo pral fèt ansanm avèk evènman kominotè popilè ki nan 4 kote nan zòn Miami-Dade County pou double plezi, amizman ak resous pou tout moun ki la.

Dat ak Kote Family Expo 2021 ap fèt:

 • South Miami-Dade (Cutler Bay) - 28 Out, 10 a.m. - 3 p.m.
  The Children’s Trust Family Expo ap nan Sweet Home Community Campus
  10701 SW 184th Street
 • North Miami-Dade (Miami Gardens) - 11 Septanm, 10 a.m. - 3 p.m.
  The Children's Trust Family Expo ap nan PK People Matter Pop-up
  3000 NW 199th Street
 • Central Miami-Dade (History Miami Museum) – 18 Septanm, 10 a.m.-3 p.m.
  The Children's Trust Family Expo ap nan
  101 W. Flagler Street
 • West Miami-Dade - Samdi, 25 Septanm, 2021, 10 a.m. – 1 p.m.
  KONDWI-THRU Evènman - Antre nan NW 29 St.
  The Children’s Trust Family Expo nan Jackson West Medical Center
  2801 NW 79th Avenue
  Doral, FL 33122

Family Expo ap respekte tout règleman aktyèl CDC ak règleman lokal yo. Ap gen disponib ekipman pwoteksyon pèsonèl (PPE angle) ak dezenfektan pou men. Kòm toujou, ap varyete manje ak anpil amizman, tankou ekspozisyon zannimo, atis balon, mache Stilt, majisyen, kay rebondisman ak plis ankò.

Tcheke nan www.TheChildrensTrust.org/FamilyExpo pou enfòmasyon espesifik sou evènman endividyèl paske dat yo preske rive.